Årets mu­sik­sti­pen­di­a­ter har ut­setts

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Två pi­a­nis­ter, en ung sång­ers­ka och en trum­mis som kan bå­de sjunga och dan­sa. Det är Sol­na stads mu­sik­sti­pen­di­a­ter 2018.

Sti­pen­di­a­ter­na blev of­fi­ci­el­la vid en li­ten ce­re­mo­ni i Kul­tur­sko­lans nya lo­ka­ler i Park­sko­lan.

Eli­ot Nordqvist, 19 år, får Kraus­sti­pen­di­et för bland an­nat ”sce­nisk när­va­ro, de­talj­nog­grann­het och själ­fullt mu­sik­ska­pan­de”.

Han går tred­je året på mu­sik­ut­bild­ning­en Lil­la Aka­de­mi­en i Stock­holm och är en mu­si­ka­lisk mång­syss­la­re som han­te­rar allt­i­från gi­tarr och kla­ri­nett till pi­a­no. Just nu har han en ska- dad hö­ger­hand men fram­för­de trots det den eg­na kom­po­si­tio­nen ” Trau­ma­tic” med ba­ra väns­ter hand.

– Ur­sprung­li­gen skrev jag den för två hän­der. Men ef­tersom jag in­te kan spe­la med hö­ger ring­fing­er gjor­de jag om den för väns­ter hand.

Ol­le Ström, 14 år, från Vi­re­berg är ock­så en mång­syss­la­re. Han bru­kar van­ligt­vis ses i Kul­tur­sko­lans jul­mu­si­ka­ler där han bå­de dan­sar och sjung­er. Men nu pri­sa­des han för sin skick­lig­het bakom trum­mor­na. Rob­ban Eriks­son från Black Sheep, själv trum­mis, be­röm­de:

– Ol­le spe­lar sväng­igt och av­slapp­nat. Det märks att han har scen­va­na. Hans li­ve­fram­trä­dan­de kän­des fak­tiskt li­te som en dans.

Ve­ra Holm­geir, 14 år, från Skyt­te­holm har gått på Kul­tur­sko­lan se­dan hon var sex år. Hon fick sti­pen­di­um för sin fi­na sång. ”Hon sjung­er med god och va­ri­e­rad sång­tek­nik och brin­ner för mu­si­ken”, mo­ti­ve­ra­de ju­ryn.

Victor Song, 16 år, från Jär­vas­ta­den spe­lar ock­så pi­a­no och till­de­la­des Lil­la mu­sik­sti­pen­di­et, klas­sisk mu­sik, ”för spi­ri­tu­ellt och käns­lo­samt mu­si­ce­ran­de som bå­dar gott för fram­ti­den.”

Den of­fi­ci­el­la pris­ut­del­ning­en äger rum i Ha­ga­par­ken på na­tio­nal­da­gen.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

PRISADE. Sti­pen­di­a­ter­na 2018. Från väns­ter: Eli­ot Nordqvist, Ve­ra Holm­geir, Ol­le Ström och Victor Song

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.