Spa­ra på tå­rar­na

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Det slår ald­rig fel. Det är så här års det bör­jar. Sam­ma tjat var­je år. Det finns i stort sett ba­ra två sam­tal­säm­nen i maj må­nad. Sor­ry po­li­ti­ker, det är in­te vallöf­te­na som står som spön i bac­ken just nu. Nej, det är väd­ret och vad man ska gö­ra i som­mar. Här kom­mer det choc­ke­ran­de sva­ret: Job­ba, så klart. Spa­ra på tå­rar­na, det är in­te det mins­ta synd om mig. Det är fri­vil­ligt.

Jag har ald­rig för­stått det där med som­mar­se­mes­ter. I al­la fall in­te nu när bar­nen för länge se­dan har fladd­rat ut ge­nom fönst­ret.

Inga svin­kal­la, mör­ka morg­nar när man mås­te stå och skra­pa bil­ru­tor i tio mi­nus­gra­der. Nej, på som­ma­ren skut­tar man ur säng­en och gli­der i väg till job­bet med ett le­en­de.

Inga kö­er och in­te ens träng­selskatt un­der ju­li må­nad.

Tem­pot på re­dak­tio­nen är lug­na­re och lun­cher­na av nå­gon an­led­ning li­te läng­re. Och ef­ter en gans­ka still­sam dag på job­bet kan man se fram emot en lång, skön som­mar­kväll på bal­kong­en el­ler nå­got trev­ligt ute­häng.

Dess­utom är om­värl­den sof­ta­re. Män­ni­skor som in­ter­vju­as har bå­de mer tid och är trev­li­ga­re. Kanske för att de har se­mes­ter.

Nej, på som­ma­ren skut­tar man ur säng­en och gli­der i väg till job­bet med ett le­en­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.