”Zac­ke” blev hi­sto­risk EM-me­dal­jör

Vi i Solna - - LUNCHPATRULLEN - An­ders Ek­ström 070-78 78 702 an­ders.ek­strom@ di­rekt­press.se

AIK brott­ning har nu ta­git sin förs­ta in­ter­na­tio­nel­la me­dalj. Za­ka­ri­as Berg knep ny­li­gen ett EM-brons i Ryss­land och det var dess­utom 22-åring­ens förs­ta se­ni­or­me­dalj ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser.

Den sista upp­ladd­ning­en in­för EM blev så­där. Ef­ter en lång flyg­re­sa kom Za­ka­ri­as fram ba­ra tolv tim­mar in­nan EM-star­ten bor­ta i Da­ges­tan, Ryss­land.

Trots halv­bra för­be­re­del­ser pre­ste­ra­de Za­ka­ri­as Berg starkt från start. Han slapp kva­la in och i åt­ton­de­len slog han en tjeck på tek­nisk över­läg­sen­het (8-0) i -87-ki­los­klas­sen.

Men i kvar­ten tog det stopp mot den bli­van­de guld­me­dal­jö­ren från Ge­or­gi­en.

– En tät match med små mar­gi­na­ler, men han var li­te star­ka­re, sä­ger 22-åring­en som är upp­vux­en Ag­nes­berg i Bagar­torp. Men ef­tersom ge­or­gi­ern vann gul­det fick ”Zac­ke” – en­ligt ett snill­rikt sy­stem in­om brott­ning­en – en ny chans till me­dalj då han fick kom­ma till­ba­ka in i täv­ling­en igen. Och den chan­sen tog han. AIK-brot­ta­ren slog först en bul­gar och där­på en vitryss med kla­ra 9-0.

På ba­ra en mi­nut och 15 se­kun­der bär­ga­de han hem sin förs­ta in­ter­na­tio­nel­la se­ni­or­me­dalj.

– En otro­ligt skön käns­la och det är en li­te an­nan sak att ta en me­dalj i se­ni­or­sam­man­hang, sä­ger Za­ka­ri­as som ti­di­ga­re har bland an­nat U23-guld i EM och ett JVM-brons.

På SM i vint­ras tog AIK fem me­dal­jer, varav Za­ka­ri­as tog ett guld.

Men det­ta var ny­bil­da­de AIK:s förs­ta in­ter­na­tio­nel­la me­dalj.

– Jät­testort, såklart. En ära att ge till­ba­ka till klub­ben som jag äls­kar.

Vad in­ne­bär EM-bron­set för dig och AIK?

– För­hopp­nings­vis sät­ter jag min lands­lags­plats och får åka till VM i ok­to­ber. Det är för­hopp­nings­vis även start­skot­tet för oss unga ge­ne­ra­tio­ners AIK:are att ta över värl­den och fort­sät­ta skör­da in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar.

”En ära att ge till­ba­ka till klub­ben.”

FO­TO: GERHARD REMUS

FY­RA. Fy­ra AIK:are var på plats på EM, men ba­ra ”Zac­ke” Berg tog me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.