Ny trend: Di­gi­ta­la för­råd

Struk­tu­re­ra din för­va­ring el­ler skaf­fa sten­koll på allt som hän­der i bo­stads­rätts-för­e­ning­en. De di­gi­ta­la al­ter­na­ti­ven för att lö­sa ditt hem­ma­liv blir allt fler. Nu lan­se­ras en ny tjänst som lå­ter dig för­va­ra pry­lar­na i ett ’’vir­tu­ellt för­råd”.

Vi i Solna - - BOSTAD - Cla­rence Fren­ker

Vå­ra hem blir allt mer di­gi­ta­la och smar­ta. Och i takt med det blir även de di­gi­ta­la tjäns­ter­na fler – sär­skilt när det gäl­ler lös­ning­ar för att ta hand om vå­ra pry­lar.

Nu slår sig än­nu en ak­tör in på mark­na­den och er­bju­der on de­mand-för­va­ring som, en­ligt de själ­va, ska sty­ra upp bris­ten på yta och ord­ning i vå­ra för­råd.

– Det är tyd­ligt att det tra­di­tio­nel­la för­rå­det in­te fun­ge­rar sär­skilt väl i prak­ti­ken. Vi för­va­rar bort­glöm­da sa­ker som upp­tar plats och ald­rig kom­mer till nyt­ta, var­ken för äga­ren el­ler nå­gon an­nan. För att bry­ta så­da­na möns­ter krävs nya lös­ning­ar som sti­mu­le­rar till an­vänd­ning och åter­an­vänd­ning, sä­ger Eva Sjökvist, vd för Beam­box, som nu lan­se­ras brett i Stock­holm och Sve­ri­ge.

Prin­ci­pen går kort och gott ut på en häm­ta- och läm­natjänst där an­vän­da­ren sam­lar ihop de gre­jer som ska för­va­ras, be­stäl­ler hämt­ning och se­dan körs allt till ett för­råd i Stock­holms­om­rå­det. Där fo­to­gra­fe­ras se­dan var­je en­skild sak in­nan de stop­pas in i ett låst ut­rym­me. An­vän­da­ren kan där­ef­ter via en app se ex­akt vad som finns i det eg­na ”vir­tu­el­la för­rå­det” och när som helst klic­ka hem pry­lar när de be­hövs, var­på de le­ve­re­ras till dör­ren igen. Men tjäns­ten mö­ter ock­så kon­kur­rens. I bå­de App­sto­re och Goog­le Play finns ett fler­tal tjäns­ter som er­bju­der lös­ning­ar för allt­i­från för­va­ring till ad­mi­nist­ra­tions­verk­tyg för bo­stads­rätts­med­lem­mar.

Fö­re­ta­get har in­för lan­se­ring­en lå­tit gö­ra en You­gov-un­der­sök­ning för att re­da ut vår re­la­tion till pry­lar och för­råds­för­va­ring. Och den vi­sar att just för­va­ring än­då är en stor pro­blem­käl­la i vå­ra hem. Åt­ta av tio upp­ger att de in­te har full koll på vad som finns i de­ras för­råd, och li­ka många sä­ger även att de hit­tar sa­ker i för­rå­det de in­te viss­te fanns där. Beam­box vd Eva Sjökvist är över­ty­gad om att de nya di­gi­ta­la för­va­rings­tjäns­ter­na möj­lig­gör in­te ba­ra ett struk­tu­re­rat hem, ut­an även läg­ger grun­den för en med­ve­ten och håll­bar livs­stil samt ger ett för­änd­rat för­håll­nings­sätt till kon­sum­tion.

– On de­mand-för­va­ring för­enklar var­da­gen och fri­gör vär­de­full boy­ta i hem­met, sam­ti­digt som det bi­drar till ett sun­da­re för­håll­nings­sätt till pry­lar och för­va­ring. Vi vet till ex­em­pel att många skul­le ren­sa ut och läm­na till åter­vin­ning of­ta­re om de fick bätt- re koll på si­na sa­ker, vil­ket gyn­nar en håll­bar livs­stil, sä­ger Eva Sjökvist.

FO­TO: BEAM­BOX

KOLL PÅ FÖR­RÅ­DET. Eva Sjökvist är vd för lag­rings­tjäns­ten Beam­box.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.