Var­för dog Avicii?

Vi i Solna - - BOSTAD - Ani­ka Age­björn

En ung världs­stjär­na tar sitt liv. Ut­i­från ver­kar det helt obe­grip­ligt. Han har allt: Fram­gång och fans, peng­ar, ta­lang och möj­lig­he­ter långt bort­om vad de fles­ta av oss kan dröm­ma om. Än­då är han in­te lyck­lig. Kan det va­ra så att en män­ni­ska in­te blir lyck­lig av peng­ar och fram­gång­ar? Att det krävs nå­got an­nat, kanske kär­lek, vär­me och mänsk­lig när­het för att li­vet ska kän­nas me­nings­fullt?

Var­för or­ga­ni­se­rar vi då vå­ra liv som om peng­ar vo­re den vik­ti­gas­te pa­ra­me­tern? Var­för fort­sät­ter vi stres­sa, på be­kost­nad av in­te ba­ra vår egen häl­sa ut­an ock­så pla­ne­tens? När ska vi bör­ja för­stå att bå­de vi män­ni­skor och den öv­ri­ga na­tu­ren skul­le må så myc­ket bätt­re av att vi tog det lug­na­re, bryd­de oss mer om varand­ra och strun­ta­de i den kon­ven­tio­nel­la sta­tus­jak­ten?

Vi har in­te råd att stres­sa så att vi – bå­de världs­stjär­nor och van­li­ga män­ni­skor – mår än­nu säm­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.