Pri­va­ti­se­ra in­te Överjär­va gård

Vi i Solna - - BOSTAD - Björn Bränn­gård, Bergs­ham­ra­par­ti­et

I Vi i Sol­na Nr 17 pre­sen­te­ra­de Al­li­an­sen si­na pla­ner för Överjär­va gård. Man le­tar ef­ter en ent­re­pre­nör som ska ta över verk­sam­he­ten och äm­nar ock­så ri­va går­dens hjär­ta, la­du­går­den från 1825.

Bergs­ham­ra­par­ti­et ingick i den be­red­nings­grupp som ut­red­de Överjär­va gårds framtid, men ef­tersom vå­ra vi­sio­ner låg så långt ifrån pro­jekt­le­da­ren och de öv­ri­ga läm­na­de vi grup­pen.

Vi kom­mer att fort­sät­ta att käm­pa för att skyd­da, vår­da och ut­veck­la den­na kul­turmil­jö, som kan bli ett fan­tas­tiskt be­söks­mål för sol­na­bor och and­ra.

Men då ska det in­te pri­va­ti­se­ras och kom­mer­si­a­li­se­ras. Huruvi­da la­du­går­den kan re­no­ve­ras till rim­li­ga kost­na­der vet vi ej. Den bygg­nads­an­tik­va­ris­ka ut­red­ning som man lå­tit gö­ra har in­te of­fent­lig­gjorts och den in­ne­hål­ler inga kost­nads­be­döm­ning­ar, har det sagts. Men kan bygg­na­den in­te re­no­ve­ras

Vi kom­mer att fort­sät­ta att käm­pa för att skyd­da, vår­da och ut­veck­la den­na kul­turmil­jö.

som den står, får man ploc­ka ner den och byg­ga upp igen där man by­ter ut ska­dat vir­ke. Så har man all­tid gjort med gam­la trä­hus. Det finns re­dan många verk­sam­he­ter som man kan byg­ga vi­da­re på. Na­tur­sko­lan i Häst­skostal­let som har en myc­ket upp­skat­tad mil­jö- och na­tur­un­der­vis­ning, Kul­tur­land­ska­par­na som be­dri­ver får­sköt­sel, stal­let med rid­ning och i Ma­ga­si­net fle­ra verk­sam­he- ter med eko­lo­gisk och bygg­nads­an­tik­va­risk kopp­ling.

Var­för in­te dam­ma av hand­lings­pro­gram­met från 2001 om ett stads­e­ko­lo­giskt cent­rum? Nu kanske ti­den är mo­gen. Och i när­he­ten, ne­re vid järn­vä­gen, kan de två Rö­ding­ar­na som står på golf­ba­nan, bli förs­ta bi­tar­na i en järn­vägs­hi­sto­risk mil­jö. De kan se­na­re få säll­skap av Tom­te­bo­da sta­tion, som lig­ger ned­pac­kad i ett för­råd i Väst­ra Sko­gen.Och här kan även de järn­vägs­an­ställ­das ko­lo­ni­om­rå­de som revs för att läm­na plats för SL:s nya buss­ter­mi­nal åter­upp­stå. Men nu med od­la­re från Nya Ul­riks­dal och Jär­vas­ta­den.

Bergs­ham­ra­par­ti­et kom­mer att käm­pa för att kom­mu­nen be­hål­ler och ut­veck­lar Överjär­va gård till den pär­la den har al­la för­ut­sätt­ning­ar att bli. Räd­da Överjär­va!

FO­TO: LEIF OLDENBURG

RÄDDAS? På Överjär­va gård job­bar djur­skö­ta­ren Me­la­nie Lund. In­sän­dar­skri­ben­ten tyc­ker att går­den har många bra verk­sam­he­ter som man kan byg­ga vi­da­re på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.