Cy­kel­vadd på lop­pis i so­len

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Det fanns gott om ny­he­ter på årets cy­kel­lop­pis i Bergs­ham­ra. Den störs­ta var kanske att en vär­man­de sol för förs­ta gång­en strå­lan­de över cy­ke­len­tu­si­as­ter­na på Bergs­ham­ra torg.

Cy­kel­lop­pi­sen fyll­de fem år – och fick strå­lan­de ma­jvä­der i pre­sent.

Auk­tio­nen på skänk­ta cyklar var en av årets ny­he­ter. Vis­sa cyklar gick för någ­ra hund­ra­lap­par, men ibland blev bud­giv­ning­en sten­hård. Mar­tin Orr­mo gick en tuff match in­nan ha­de la det av­gö­ran­de bu­det, 2 700 kro­nor, för att få en spor­tig svart cy­kel.

– Jag cyklar myc­ket på som­rar­na och har köpt al­la mi­na cyklar här på lop­pi­sen. Nu be­höv­de jag en ny cy­kel. Jag såg di­rekt att det var den här jag vil­le ha.

Samt­li­ga in­täk­ter från auk­tio­nen gick till Uni­cef. En snabb sam­man­räk­ning av ar­ran­gö­rer­na vi­sa­de på runt 10 000 kro­nor. Själv­klart dis­ku­te­ra­des det cy­kel­vä­gar på lop­pi­sen. Ro­se-Ma­rie Lind­berg och Sa­mi Khali­feh bor i Bergs­ham­ra. De cyklar en hel del och var in­te helt nöj­da.

– Jag bru­kar cyk­la till Mör­by cent­rum. Man mär­ker di­rekt att cy­kel­vä­gar­na blir bätt­re när man kom­mer in i Dan­de­ryds kom­mun, sa Ro­se-Ma­rie.

Vägen till Sol­na cent­rum är rik­tig krång­lig, an­såg hon.

– Det finns inga själv­kla­ra cy­kel­vä­gar. Jag bru­kar ta mig ner mot Jär­va krog och

”Näs­ta år kom­mer jag kloc­kan 11.”

se­dan ge­nom Ri­torp bort mot Mall of Scan­di­na­via. Det skul­le kun­na va­ra myc­ket bätt­re. Sol­na är ju en till ytan li­ten kom­mun. Det kan in­te va­ra allt­för svårt el­ler dyrt att kny­ta ihop stads­de­lar­na med bra cy­kel­vä­gar.

Cy­kel­lop­pi­sen ar­ran­ge­ra­des av Mil­jö­par­ti­et i Sol­na, Bergs­ham­ra för al­la, IFK Bergs­ham­ra och Cy­kel­bo­la­get.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

LÄCKERT. An­nie, 9, och Emi­lia, 7, de­la­de på en soc­ker­vadd – el­ler cy­kel­vadd som läc­ker­he­ten ha­de döpts om till den här so­li­ga da­gen.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BUDAT. Mar­tin Orr­mo la högs­ta bu­det och cy­keln för 2 700 kro­nor var hans. ”Det är en bra cy­kel och så går ju peng­ar­na till en god sak”, sa Mar­tin och fick med­håll av so­nen Adam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.