Här blan­das mat från oli­ka kök

De­si Tar­ka, Stads­hus­gång­en 4, Sol­na cent­rum

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Lunch­patrul­len

Att det går all­de­les ut­märkt att blan­da oli­ka kök be­vi­sar en ny­gam­mal re­stau­rang i Sol­na cent­rum.

Ett knappt sten­kast från stads­hu­set har den ti­di­ga­re thaire­stau­rang­en bytt namn, fått ny äga­re och ett nytt kon­cept.

An­ta­let re­stau­rang­er i Sol­na med thairät­ter el­ler in­diskt på lunch­me­ny är det knap­past nå­gon idé att räk­na. De kom­mer och går – och de bäs­ta be­står.

Dä­re­mot har Lunch­patrul­len in­te ti­di­ga­re stött på en re­stau­rang som mix­ar thai­ländskt och in­diskt på me­nyn. Men det är pre­cis vad De­si Tar­ka gör. Li­te djärvt, kul och fak­tiskt en rik­tigt lyc­kad idé. De­si Tar­kas lunch­ut­bud är näm­li­gen rik­tigt bra. Buffén för 99 kro­nor be- står av åt­ta rät­ter med allt från klas­si­ker som chic­ken tik­ka ma­sa­la och tan­do­o­ri chic­ken till li­te mer ovan­li­ga va­ri­an­ter. Pu­la­o­ris och van­ligt asi­a­tiskt ris ser­ve­ras till samt­li­ga rät­ter. Grön­sa­ker­na har en klart märk­bar thai­touch. Trots det ri­ka ur­va­let av oli­ka kyck­ling­va­ri­an­ter var det nog lam­met och böngry­tan som föll vår test­patrull mest i sma­ken. Men det mesta är gott på buffén och det tog oss fak­tiskt två be­sök in­nan vi ha­de ätit oss ige­nom al­la åt­ta rät­ter­na.

För den som vill ha li­te koll på Sol­nas po­li­ti­ker är De­si Tar­ka ett ut­märkt lunch­häng. En­trén till stads­hu­set lig­ger ba­ra ett ti­o­tal me­ter bort.

FO­TO: LUNCH­PATRUL­LEN

CENT­RUM. In­diskt De­si Tar­ka är i stort sett gran­ne med stads­hu­set i Sol­na cent­rum

UR­VAL. Blan­dat från buffén.

EX­TRA. Nan­bröd in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.