Så många va­pen läm­na­des in

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

Ung­e­fär 300 va­pen läm­na­des in hos Sol­na­po­li­sen un­der den tre må­na­der långa va­pe­n­am­ne­stin. Det är flest i he­la re­gi­o­nen.

Un­der am­ne­stin som löp­te ut den 30 april har vem som helst kun­nat läm­na in va­pen ano­nymt på nå­gon av lä­nets po­lis­sta­tio­ner ut­an att ris­ke­ra åtal för ola­ga va­pen­in­ne­hav. Väs­te­rortspo­li­sen i Sol­na är det di­strikt som har ta­git emot flest va­pen i Stock­holms­om­rå­det, cir­ka 300. En stor del är gam­la jakt­va­pen.

– Det hand­lar om bå­de va­pen och va­pen­de­lar. I hu­vud­sak ge­vär, pi­sto­ler, älg­stud­sa­re och am­mu­ni­tion, sä­ger Elin Stran­dell på po­li­sen i Sol­na.

Re­ge­ring­en vill in­fö­ra en lik­nan­de am­ne­sti som även om­fat­tar ex­plo­si­va va­ror som gra­na­ter och spräng­äm­nen. För­svars­ut­skot­tet har god­känt den tids­be­grän­sa­de la­gen som fö­reslås gäl­la mel­lan 15 ok­to­ber 2018 och 11 ja­nu­a­ri 2019.

– Vi vet än­nu in­te hur det ska gå till el­ler vår roll i en så­dan am­ne­sti. Men själv­klart krävs det spe­ci­el­la sä­ker­hets­åt­gär­der, sä­ger Elin Stran­dell.

To­talt läm­na­des cir­ka 1 900 va­pen och de­lar till va­pen in i Stock­holms län un­der den am­ne­sti som löp­te ut 30 april. Sju var hel­au­to­ma­tis­ka va­pen.

FO­TO: MOSTPHOTOS

VA­PEN. Po­li­sen i Sol­na tog emot cir­ka 300 va­pen och va­pen­de­lar un­der am­ne­stin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.