Av­lopp läck­te på Ka­ro­lins­ka

Vi i Solna - - NYHETER -

Kan ef­ter en snabb oku­lär­be­sikt­ning kon­sta­te­ra att jag be­fin­ner mig i Lis­sa­bons Sol­na. @Ly­di­aFar­ranLee på Twit­ter.

Pro­ble­men fort­sät­ter på Nya Ka­ro­lins­ka i Sol­na. Ny­li­gen in­träf­fa­de en läc­ka som för­stör­de ma­te­ri­al för cir­ka 100 000 kro­nor.

Det var en av­lopps­led­ning som brast och vat­ten med urin och av­fö­ring rann in i den cen­tral där bland an­nat in­stru­ment ste­ri­li­se­ras fö­re ope­ra­tio­ner.

Nya Ka­ro­lins­ka har den se­nas­te ti­den drab­bats av fle­ra sto­ra pro­blem. Bland an­nat har pa­ti­en­ter­nas bad­rum haft fel lut­ning och mås­te nu byg­gas om. Ste­ril­cen­tra­len är un­der­di­men­sio­ne­rad och mås­te byg­gas om till en kost­nad på drygt 30 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.