Hur ska Sol­na bli en bätt­re cy­kel­stad?

Vi i Solna - - NYHETER -

Mo­de­ra­ter­na

Vi ska job­ba vi­da­re med bätt­re cy­kel­ba­nor, bland an­nat ge­nom att fort­sät­ta rus­ta be­fint­li­ga stråk. Till­gäng­lig­het, fram­kom­lig­het och tra­fik­sä­ker­het ska pri­o­ri­te­ras i ar­be­tet med att ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ett bätt­re och ut­veck­lat cy­kel­väg­nät. Stör­re vägar ska suc­ce­sivt byggs om med tyd­lig upp­del­ning väg, cy­kel­ba­na, gång. Vi ska fort­sät­ta ar­be­ta för att fram­för allt kol­lek­tiv­tra­fik­no­der enkla­re nås med cy­kel.

Li­be­ra­ler­na

I Sol­na ska det va­ra smi­digt och tryggt att rö­ra sig. När det är trångt i ga­turum­met vill vi ge ökad pri­o­ri­tet åt gå­en­de, cy­klis­ter, kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­nä­rer. Vi vill hö­ja am­bi­tio­ner­na när det gäl­ler att un­der­lät­ta för cy­klis­ter. Sol­nas be­fint­li­ga cy­kel­stråk be­hö­ver för­bätt­ras. I an­slut­ning till stör­re ga­tor och le­der be­hövs fler tunn­lar så att cy­klis­ter och gå­en­de slip­per kor­sa mo­tor­tra­fi­ken.

Krist­de­mo­kra­ter­na

För att sä­ker­stäl­la bra cy­kel­vä­gar är det vik­tigt att det per­spek­ti­vet tas med som en själv­klar del vid ut­form­ning­en av nya bygg­pro­jekt. På det sät­tet får cy­klis­ter en gi­ven plats i stads­bil­den. Gå­en­de och cy­klis­ter bör se­pa­re­ras på klokt sätt. För att un­der­lät­ta för cyk­ling vill vi att cy­kel­ba­nor­na sopsal­tas på vin­tern och att de hålls ef­ter från växt­lig­het på som­ma­ren, på sam­ma sätt som bil­vä­gar.

Sol­na­par­ti­et

Cy­klis­ter och gå­en­de ska få ta be­tyd­ligt stör­re plats i ga­turum­met. Det finns en enorm po­ten­ti­al att öka cyklan­det i Sol­na. Det gäl­ler bå­de vux­nas ar­betspend­ling och barns möj­lig­het att cyk­la till sko­la och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter. Sol­na­par­ti­et mot­sät­ter sig nu­va­ran­de fo­kus på in­pend­lan­de och ge­nom­fa­ran­de bi­lis­ter. Vi sät­ter Sol­na­bor­na i cent­rum och in­för ett barn­per­spek­tiv i stads­pla­ne­ring­en.

Cen­ter­par­ti­et

Cy­kel­pla­nen med ge­nom­fö­ran­de­plan är en bra bör­jan. Den sät­ter mål om 20 pro­cent tra­fi­kan­del år 2030 och tar ett stra­te­giskt hel­hets­grepp med stråk­tänk. För att nå det be­hö­ver cy­kel­frå­gor­na fin­nas med ti­digt vid stads­pla­ne­ring. Vi be­hö­ver ock­så fort­sät­ta åt­gär­da vårt be­fint­li­ga nät. Be­ho­vet av ex­em­pel­vis bredd­ning, bätt­re se­pa­ra­tion, fram­kom­lig­het och fler cy­kel­par­ke­ring­ar är stort. ”Ele­fan­ten ska ätas.”

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na

Den som cyk­lat i Sol­na vet att cy­kel­vä­gar­na är un­der­må­ligt un­der­håll­na och på fle­ra stäl­len slu­tar cy­kel­ba­nan mitt i ga­tan. Det är en tra­fik­fa­ra! För att fler sol­na­bor ska väl­ja cy­keln fram­för att ta bi­len vill vi byg­ga ut Sol­nas cy­kel­vä­gar och för­dubb­la kom­mu­nens sats­ning­ar i un­der­håll av de be­fint­li­ga cy­kel­vä­gar­na. Vi vill an­läg­ga or­dent­li­ga cy­kel­par­ke­ring­ar vid al­la Sol­nas tun­nel­ba­ne­och pen­del­tågs­sta­tio­ner.

Mil­jö­par­ti­et

Un­der Al­li­an­sens sty­re har Sol­na in­ve­ste­rat enor­ma sum­mor i nya vägar, bro­ar och ram­per för bilar. För gå­en­de och cy­klis­ter har in­tres­set va­rit noll. Mil­jö­par­ti­et vill läg­ga om tra­fik­po­li­ti­ken och ge plats för mil­jö­vän­li­ga re­sor. Vik­ti­gast är en re­jäl sats­ning på cy­klis­ter. Vi fem­dubb­lar Al­li­an­sens bud­get och sat­sar 250 mil­jo­ner kro­nor de när­mas­te fem åren för fler och bätt­re cy­kel­vä­gar.

Väns­ter­par­ti­et

Vi sat­sar 20 mil­jo­ner för en re­jäl ut­bygg­nad och upp­rust­ning av Sol­nas cy­kel­ba­nor. Vi vill att sta­den underhåller gång- och cy­kel­vä­gar li­ka re­gel­bun­det som ga­tor­na, för­bätt­rar be­lys­ning­en och byg­ger över­va­ka­de cy­kel­par­ke­ring­ar, pump­sta­tio­ner och ser­vicesta­tio­ner. Vi vill an­läg­ga snabbcy­kel­stråk, ex­em­pel­vis mel­lan Sol­na/Ha­gas­ta­den/Oden­plan/Ci­ty för att un­der­lät­ta cy­kel­pend­ling­en.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na

Sol­na är i be­hov av kraftåt­gär­der för att för­bätt­ra cy­klis­ter­nas och gång­tra­fi­kan­ter­na sä­ker­het, fram­kom­lig­het och till­gäng­lig­het. Un­der­hål­let av väg­ba­nan samt vägre­nar­na är un­der­må­ligt. Vi vill att Sol­na in­ver­te­rar och åt­gär­dar bris­ter­na hos samt­li­ga cy­ke­loch gång­ba­nor samt cy­kel­par­ke­ring­ar; dess skick, ka­pa­ci­tet, sä­ker­het och fram­kom­lig­het.

Berg­ham­ra­par­ti­et

Cy­kel är ett eget tra­fik­slag, som bör skil­jas från bå­de fot­gäng­a­re och bil­tra­fik. An­lägg snab­ba re­gi­o­na­la cy­kel­stråk ut­an kon­flik­ter med and­ra ka­te­go­ri­er. Gär­na längs järn­väg med cy­kel­par­ke­ring­ar vid pen­del­tågs­sta­tio­ner. I ga­tu­mil­jö tyd­li­ga skill­na­der mel­lan cy­ke­loch gång­ba­nor, t ex ge­nom oli­ka mark­be­lägg­ning­ar. Och sist men in­te minst: Säk­ra cy­kel­vä­gar till sko­la och fri­tids­ak­ti­vi­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.