Crys­tel pri­sad för sin sä­song i SBL

■■ Trots att AIK bas­ket­da­mer kom näst sist i li­gan har Crys­tel Bit­tar im­po­ne­rat. Sol­natje­jen har näm­li­gen bli­vit ut­sedd till ”Årets unga stjär­na” 2018. – Över­ras­kan­de, men sjukt ro­ligt, sä­ger ”Bel­la” som dock ser ut att va­ra för­lo­rad för de svart­gu­la.

Vi i Solna - - LUNCHPATRULLEN - An­ders Ek­ström

Vägen upp till högs­ta se­ri­en – svens­ka bas­ket­li­gan – bör­ja­de i Sol­na Vi­kings. Crys­tel Bit­tar fick tes­ta på bas­ke­tet­tan re­dan som 15-åring och tog en fast plats i a-la­get nå­got år ef­ter. Där­ef­ter blev det en sä­song i dam­la­get, in­nan AIK kom in i bil­den.

– Vi Vi­kings-tje­jer var till en bör­jan li­te oro­li­ga att in­te få plats i AIK. Men när fu­sio­nen var klar så såg man att de gyn­na­de bå­de Vi­kings och AIK, sä­ger ”Bel­la” Bit­tar som är upp­vux­en i cen­tra­la Sol­na.

För Crys­tel, som ti­di­ga­re spe­lat fot­boll i Gna­get, var det stort att få spe­la bas­ket i sitt hjär­tas lag.

– Väl­digt coolt och as­ro- ligt. Det var näs­tan overk­ligt ibland. Det är sup­port på ett helt an­nat sätt och det är häf­tigt med allt stöd vi får.

– Ibland kan det kom­ma fram främ­man­de män­ni­skor och häl­sa ba­ra för att jag spe­lar i dam­la­get, och man tän­ker ”vem är jag lik­som”, ha ha.

I hös­tas fick 20-åring­en gö­ra sin ef­ter­läng­ta­de de­but i SBL. Ett vik­tigt del­mål för Sol­natje­jen.

– Jag har såklart drömt om det och haft det som del­mål se­dan gym­na­si­et. En dröm som gick i upp­fyl­lel­se och det var stort att få gö­ra det i AIK.

Rent sports­ligt gick det dock så­där och AIK blev näst sist. Men ba­ra på po­ängskill­nad mot Mark Bas­ket.

– Många var nöj­da men jag kän­ner att vi ha­de mer att ge, bå­de i mat­cher­na och gäl­lan­de re­sul­ta­ten. Vi ha­de kun­nat få ut mer.

AIK fick ju dessvär­re in­te möj­lig­he­ten att kva­la sig kvar i högs­ta se­ri­en, la­get blev ned­flyt­ta­de från li­gan. Eko­no­min och or­ga­ni­sa­tio­nen dög in­te, me­na­de för­bun­det.

– Med tan­ke på eko­no­min var det­ta nog bäst lång­sik­tigt för AIK, men det var än­då såklart jät­tetrå­kigt. Stock­holm be­hö­ver fle­ra lag på li­ga­ni­vå.

”Bel­la” är än­då över­lag nöjd med sin de­but­sä­song. Och det bör hon va­ra. Ny­li­gen blev point gu­ar­den ut­sedd till ”Årets unga stjär­na” 2018. Fram­rös­tad av coacher, spe­la­re och jour­na­lis­ter.

– Över­ras­kan­de, men sjukt ro­ligt. Jag ha­de in­te en tan­ke på det ens. Det är all­tid kul att bli upp­märk­sam­mad och det är en be­lö­ning för all trä­ning. En morot på vägen och en mo­ti­va­tions­hö­ja­re.

Var­för tror du att du får pri­set?

– Jag är ung och hjälpt la­get på oli­ka sätt. Jag har även vi­sat upp en bra at­ti­tyd.

Till hel­gen van­kas det lä­ger med U20-lands­la­get. Crys­tel har ti­di­ga­re spe­lat i U18-EM 2016 och U20-EM 2017. I ju­ni sik­tar hon att ta en plats i det EM-lag (U20) som ska till Ung­ern.

Men i AIK ver­kar hon ha gjort sitt för den­na gång­en.

– Prio 1 är att ta mig ut­om­lands och prio 2 är att fort­sät­ta spe­la i li­gan. Att bli kvar i AIK i et­tan är ty­värr ett steg till­ba­ka, det gäl­ler att blic­ka fram­åt.

Har du nå­got spe­ci­ellt land du vill spe­la i?

– Spe­lar ing­en roll, nå­gon­stans i Eu­ro­pa. Där jag kan få den bäs­ta bas­ke­t­ut­veck­ling­en av­gör. Nå­gon gång i fram­ti­den vill jag gär­na tes­ta på att spe­la bas­ket i mitt and­ra hem­land Austra­li­en.

”En morot på vägen och en mo­ti­va­tions­hö­ja­re.”

FO­TO: AN­DERS TILLGREN

AUSTRA­LI­EN. Nå­gon gång i kar­riä­ren vill gär­na Crys­tel Bit­tar spe­la i sitt and­ra hem­land Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.