Mäklar­frå­gan med

Vi i Solna - - BOSTAD - Mat­ti­as Mar­di­ni Fast­ghets­mäk­la­re Tel: 08-445 16 52

FRÅGA: Jag har pre­cis köpt ett snyggt SMEG kyl­skåp. Mås­te jag läm­na kvar det i lä­gen­he­ten när jag flyt­tar?

SVAR: En bo­stads­rätt är en nytt­jan­de­rätt till en viss lä­gen­het. I dag­ligt tal upp­fat­tas dock bo­stads­rät­ten som själ­va lä­gen­he­ten.

Bo­stads­rät­ter är lös egen­dom. Form­kra­ven vid över­lå­tel­se finns i Bostads­rätts­la- gen me­dan Köpla­gens reg­ler till­läm­pas be­träf­fan­de fel, över­lå­tel­seskick och kö­pa­rens un­der­sök­ning.

För att be­dö­ma vad som in­går i kö­pet av en bo­stads­rätt gäl­ler i prin­cip sam­ma för­ut­sätt­ning­ar som för fast egen­dom, näm­li­gen att det som till­förts av bo­stads­rätt­för­e­ning­en el­ler bo­stads­rätts­in­ne­ha­va­ren för sta­dig­va­ran­de bruk in­går i över­lå­tel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.