Op­po­si­tio­nen så­gar pla­nen för Överjär­va

Op­po­si­tio­nen to­tal­så­gar vi­sio­nen för Överjär­va gårds fram­tid. Där­med är det upp­lagt för en het val­de­batt om vad som ska hän­da med det äls­ka­de ut­flykts­må­let.

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Det rå­der to­tal oe­nig­het om fram­ti­den för Överjär­va gård. När vi­sio­nen för det po­pu­lä­ra ut­flykts- må­let be­hand­la­des i kom­mun­sty­rel­sen i vec­kan to­tal­så­ga­des den av op­pos­tio­nen.

Op­po­si­tio­nen så­gar vi­sion för halv mil­jon kro­nor

I den vi­sion som en ex­tern kon­sult ar­be­tat fram in­går bland an­nat att en ut­om­stå­en­de ent­re­pre­nör en­ga­ge­ras för att dri­va re­stau­rang och even­tu­ellt kon­fe­renslo­kal i Häst­skostal­let. Na­tur­sko­lan flyt­tas till mer än­da­måls­en­li­ga lo­ka­ler. La­du­går­den rivs och en ent­re­pre­nör an­li­tas som får dri­va den nya bygg­na­den för ex­em­pel­vis fes­ter och mark­na­der.

– Sol­na stad ska in­te dri­va kafé­er och re­stau­rang­er, sa kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Pe­hr Gran­falk när Vi i Sol­na skrev om vi­sio­nen i april.

När vi­sio­nen be­hand­la­des i kom­mun­sty­rel­sen i vec­kan var kri­ti­ken från op­po­si­tio­nen in­te nå­dig.

MP, V och S vil­le i tre se­pa­ra­ta yr­kan­den skro­ta vi­sio­nen helt. ”Gör om, gör rätt”, är un­ge­fär vad op­po­si­tio­nen an­ser om den vi­sion som har kostat Sol­na stad över en halv mil­jon kro­nor i kon­sultar­vo­de.

”En myc­ket tunn vi­sion som byg­ger på att nå­gon an­nan vill in­ve­ste­ra och ta hand om verk­sam­he­ten”, skri­ver ex­em­pel­vis So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i sitt av­slags­yr­kan­de.

Mil­jö­par­ti­et kal­lar vi­sio­nen ” brist­fäl­lig och ofull­stän­dig”

”Det nu fram­lag­da för­sla­get fort­sät­ter bo­la­gi­se­rings­lin­jen och fort­satt upp­styck­ning av an­svar. Det är in­te en fram­gångs­väg”, skri­ver Väns­ter­par­ti­et.

Ul­la Alm är ord­fö­ran­de i den ide­el­la för­e­ning­en Kul­tur­land­ska­par­na och an­sva­rar för få­ren på Överjär­va gård. Hon är li­ka kri­tisk som op­po­si­tio­nen till den vi­sion som nu har klub­bats ige­nom i kom­mun­sty­rel­sen.

– Vi på Överjär­va kun­de ha gjort en lik­nan­de ut­red­ning. Det ha­de ta­git 14 da­gar och bli­vit myc­ket bätt­re. Dess­utom ha­de den kostat noll kro­nor i stäl­let för en halv mil­jon.

Hon ifrå­ga­sät­ter om den ex­ter­na kon­sul­ten över­hu­vud­ta­get har satt sig in i om­rå­dets oli­ka de­lar.

– Han har ex­em­pel­vis pla­ce­rat Rö­ding­ar­na i vår får­ha­ge rakt över en damm med frid­lys­ta sa­la­mandrar. Det här är fak­tiskt ett na­tur­re­ser­vat med kla­ra restrik- ti­o­ner om vad man får och in­te får gö­ra, sä­ger Ul­la Alm.

Trots kri­ti­ken be­slöt Al­li­ans­ma­jo­ri­te­ten i kom­mun­sty­rel­sen att god­kän­na vi­sio­nen och ge stads­led­nings­för­valt­ning­en i upp­drag att ar­be­ta för att en­ga­ge­ra en el­ler fle­ra ut­om­stå­en­de ent­re­pre­nö­rer som vill ut­veck­la Överjär­va gård.

”En myc­ket tunn vi­sion”.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

FEST. Mid­som­mar­fi­ran­de på Överjär­va gård 2017.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

KRI­TISK. – Vi på Överjär­va kun­de ha gjort en lik­nan­de ut­red­ning, sä­ger Ul­la Alm.

Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.