Fest­kom­mit­tén med koll på mo­det Ils­ka mot cy­kel­ba­na bred­vid ko­lo­ni­lot­ter

Un­der den här vin­jet­ten be­rät­tar Mag­nus Pers­son i Sol­na Hem­bygds­för­e­ning i åter­kom­man­de krö­ni­kor om det Sol­na som fanns förr.

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

En gym­na­sie­sko­la med stil mås­te ock­så ha en rik­tig fest­kom­mit­té, för­u­tom allt läsan­de och ett even­tu­ellt upp­fost­ran­de le­ver­ne.

På Va­salunds gym­na­si­um un­der åren 1972–74, be­stod den­na kom­mit­té av två idéri­ka per­so­ner. Det var Har­ry Bou­veng och un­der­teck­nad. Vi ord­na­de skol­dan­ser, ski­d­re­sor, skol­jac­kor och de för ti­den så po­pu­lä­ra col­le­getrö­jor­na med sko­lans log­ga på brös­tet. Vi till­han­da­höll även de spor­ti­ga strum­por­na från USA, de så kal­la­de tub­soc­kor­na, som ex­em­pel­vis Sol­na­bas­ket an­vän­de till sin match­dräkt. Vi­ta med gul-blå rän­der upp­till. Fanns ock­så i and­ra färg­kom­bi­na­tio­ner.

Vid den­na tid i bör­jan på 70-ta­let, ska­pa­des det oli­ka mo­detren­der i sko­lan. På vin­tern skul­le man ha Bal­ly cur­ling käng­or och en Bog­ner­jac­ka. Själv ha­de jag en Mon- cler­jac­ka till var­dags och en He­ad­jac­ka för al­pin­ak­ti­vi­te­ter. Ga­bar­din­byx­or från Match Man, som var enormt ut­sväng­da ner­till, så man knappt såg skor­na. Där­till från sam­ma bu­tik, en Shet­landspo­lo­trö­ja, som kli­a­de över he­la krop­pen, men det fick man stå ut med.

Je­an­sen skul­le själv­klart kom­ma ifrån Gul & Blå. Det var långa kö­er för att få tag i ett par jeans. V-jeans var då ock­så på mo­det från den­na le­ve­ran­tör av tren­di­ga 70-tals plagg. Från IMPO hand­la­des det ock­så jeans, fast de kom från USA. Sko-Uno var bu­ti­ken för dem som gil­la­de boots.

Det he­ter lä­ra för li­vet och så blev det.

Al­la des­sa ex­em­pel på klä­der och myc­ket an­nat i mo­de­värl­den syn­tes tyd­ligt runt de sto­ra bor­den i ljus­hal­len. Det var där de mest mo­de­med­vet­na höll till och gär­na po­se­ra­de i det se­nas­te i mo­de­väg.

En fest­kom­mit­té mås­te ock­så ha sam­man­trä­den. Des­sa hölls all­tid på Ope­ra­ba­ren. För­stås. Då gäll­de det att klä sig li­te mer klas­siskt. Ma­rin­blå club-bla­zer, grå byx­or, ljus­blå skjor­ta och en mat­chan­de slips där­till. Väl­bors­ta­de och blan­ka skor av eng­elsk här­komst var ett mås­te. Med den­na kläd­sel kom vi in ut­an be­svär.

På Ope­ra­ba­ren ska­pa­des en lär­dom för li­vet. Man be­ställ­de in­te ”en stor stark”, ut­an en sil­ver­öl, tack. Så löd be­ställ­ning­en. Des­sa sil­ver­bä­ga­re var num­re­ra­de från 1 till 10. Fick man sam­ma num­mer var­je gång man be­ställ­de, så kun­de man ti­tu­le­ra sig som ”stam­gäst på ba­ren”. För egen del och i ett se­na­re ske­de av li­vet, er­höll jag den åtrå­vär­da ”No­bis­nyc­keln”. Det kän­des bå­de stort och vik­tigt vid den ti­den.

Så li­vet un­der gym­na­si­e­ti­den var bå­de upp­fost­ran­de och kun­skaps­törs­tan­de. Men ock­så del­vis af­färsid­kan­de, nå­got som jag även fort­sat­te med i det vux­na li­vet. Dess­utom ha­de vi myc­ket ro­ligt ock­så. El­ler hur Har­ry?

Det he­ter lä­ra för li­vet och så blev det.

Mag­nus Pers­son sol­na­hem­bygds­fore­ning@te­lia.com

FO­TO: SOL­NA STAD/BILDARKIVET FO­TO: MAG­NUS PERS­SON

SKO­LAN. Va­salunds gym­na­si­um, som det het­te på den ti­den när krö­ni­kö­ren satt i fest­kom­mit­tén. MÄR­KET. Sko­lans em­blem på brös­tet.

FO­TO: MAG­NUS PERS­SON

De åtrå­vär­da nyck­lar­na som många år se­na­re kom i krö­ni­kö­rens ägo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.