Stort ka­las när Mul­le Meck fi­rar 10 år

Vi i Solna - - SIDAN 1 -

Mul­le Meck kan myc­ket – men han kan in­te räk­na. Al­la barn som kom till Mul­le Mecks 10-års­ka­las i Jär­vas­ta­den fick me­dalj som den mil­jon­te be­sö­ka­ren. Det kanske var lug­nast så.

Det åts tår­ta, kör­des trak­tor, blås­tes bal­long­er och plas­ka­des i den lil­la bas­säng­en bå­de med och ut­an skor un­der fes­ten. Allt i strå­lan­de sol un­der en moln­fri him­mel.

Mul­le Meck-par­ken ska­pa­des av konst­nä­ren Tor Svae i sam­ar­be­te med Ge­org Jo­hans­son och Jens Ahl­bom som har skri­vit och il­lu­stre­rat böc­ker­na om Mul­le Meck. I lek­par­ken finns bland an­nat Lin­lyf­tet, Bloms­ter­la­by­rin­ten, Wil­ma von Win­kel­hocks ob­ser­va­to­ri­um, Luft­ham­nen, Dai­sy Die­sels ga­rage och Re­stau­rant Chez Nous.

Par­ken kal­las of­ta ”Bar­nens stads­del. Den in­vig­des hös­ten 2008 och fick 2010 Sol­na stads Stads­mil­jöpris.

Man räk­nar med att lek­par­ken har haft cir­ka 100 000 be­sö­ka­re var­je år så det är myc­ket möj­ligt att den mil­jon­te dök upp un­der tårt­ka­la­set.

– Det känns fan­tas­tiskt med så många be­sö­ka­re. För tio år se­dan tyck­te många i sty­rel­sen att det var myc­ket peng­ar att spen­de­ra på en lek­park. Men se nu vil­ka vär­den par­ken har till­fört, sa Ste­fan Sell­gren, vd för Jär­vas­ta­den AB.

Eri­ca Wright från Öre­bro var på be­sök i Jär­vas­ta­den och ham­na­de mitt i fö­del­se- dags­ka­la­set. Dot­tern An­na­bel­le, 13 må­na­der, vil­le bli an­sikts­må­lad som en katt.

– Far­mor och far­far bor här och tip­sa­de om fes­ten. Vi bru­kar gå hit när vi är på be­sök. Par­ken är jät­te­fin, vi har ingen­ting lik­nan­de hem­ma i Öre­bro.

På ef­ter­mid­da­gen fort­sat­te fes­ten med sa­gostund och film­vis­ning på Sol­na stads­bib­li­o­tek.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BITER. Noa, 6 år, tes­ta­de kva­li­te­ten på me­dal­jer­na till­sam­mans med Mul­le Meck.

MÅ­LAD. An­na­bel­le, 13 må­na­der, blev må­lad som en katt och märk­te in­te ens att det dök upp ett far­ligt le­jon bakom ryg­gen. El­ler är det en ti­ger?

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BALLONG. Emil äls­ka­de sin hund­bal­long.

BAD. Ar­vin, 3, från Jär­vas­ta­den tyck­te det var dags för ett dopp – med skor­na på.

Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.