(S) lo­var ny vård­cen­tral

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

En ny vård­cen­tral med Ur­svik, Jär­vas­ta­den, Bagar­torp och Ul­riks­dal som upp­tag­nings­om­rå­de. Det lo­var So­ci­al­de­mo­kra­ter­na om man vin­ner va­let i höst.

Till­sam­mans med par­ti­kam­ra­ter­na från Sol­na, op­po­si­tions­rå­den Ar­ne Öberg och Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam, vand­ra­de op­po­si­tions­lands­tings­rå­det Eri­ka Ull­berg (S) ge­nom stads­de­lar­na i vec­kan.

– Det här är ett ex­tremt stort om­rå­de där det re­dan i dag bor runt 15 000 männ- is­kor som sak­nar en vård­cen­tral. Vi vill in­te vän­ta på att mark­nads­kraf­ter­na styr eta­ble­ring­en av vård­cen­tra­ler dit det är lön­sam­mast, sä­ger Eri­ka Ull­berg.

Vård­cen­tra­len i Ul­riks­dal la­des ner 2010.

– Se­dan dess har det byggts otro­ligt myc­ket men ing­en vård­cen­tral, sä­ger Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam

I dag lig­ger den när­mas­te vård­cen­tra­len i lands­ting­ets re­gi för de fles­ta bo­en­de i Bergs­ham­ra. In­vå­nar­na i Ur­svik får sö­ka sig till Hal­lon­ber­gen.

”Vi vill in­te vän­ta på att mark­nads­kraf­ter­na styr eta­ble­ring­en.”

– De här om­rå­de­na kom­mer att bli allt barn­tä­ta­re. Då be­hövs det en bra vård­cen­tral, sä­ger Ar­ne Öberg.

Det finns fle­ra tänk­ba­ra pla­ce­ring­ar, en­ligt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na. En vård­cen­tral snett emot Mul­le Meck-par­ken där det just nu väx­er upp ett helt nytt kvar­ter med drygt 160 bo­stä­der är ett al­ter­na­tiv.

Men det finns fle­ra. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na vill hål­la själ­va pla­ce­ring­en öp­pen.

– Det be­ror li­te på var bo­stä­der­na byggs i fram­ti­den. Vi får lyss­na in vad vå­ra lo­kal­po­li­ti­ker tyc­ker, sä­ger Eri­ka Ull­berg.

FO­TO: ANDREAS ENBUSKE

S-MÄRKT. Eri­ka Ull­berg, op­po­si­tions­lands­tings­råd (S), till­sam­mans med par­ti­kam­ra­ter­na från Sol­na, op­po­si­tions­rå­den Sa­ra Kuk­ka-Sa­lam och Ar­ne Öberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.