Suc­cé för förs­ta Sol­na­lop­pet

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Allt från sju­å­ring­ar till lutt­ra­de AIK-ve­te­ra­ner i Black Ar­my stod på start­lin­jen när det all­ra förs­ta Sol­na­lop­pet sprangs i strå­lan­de sol­sken.

Idén till lop­pet föd­des när AIK fyll­de 125 år för två år se­dan och ge­nom­för­de ett lyc­kat ju­bi­le­umslopp på Sol­nas ga­tor. Leo Ru­bio, en av många eldsjä­lar bakom hel­gens lopp, fick blo­dad tand och sat­te igång att pla­ne­ra för ett mo­tions­lopp för al­la åld­rar. I hel­gen blev det verk­lig­het. Det all­ra förs­ta Sol­na­lop­pet av­gjor­des på sträc­kor mel­lan 750 me­ter och 10 kilo­me­ter. Pre­miä­ren gick i strå­lan­de sol­sken.

– Vi har job­bat hårt med väd­ret, sa Leo Ru­bio någ­ra mi­nu­ter in­nan de yngs­ta del­ta­gar­na gav sig ut på en 750-me­ters­run­da.

Pet­ter, Pon­tus och Niclas såg till att Black Ar­my fanns på plats. Of­fi­ci­ellt var tri­on an­mäl­da att springa fem kilo­me­ter, men en viss tvek­sam­het bör­ja­de smy­ga sig in i sol­gas­set.

– Vi spring­er i al­la fall till den förs­ta ute­ser­ve­ring­en, sa Pon­tus.

Hen­ri­ka Carl­ström har skri­vit fle­ra barn­böc­ker om AIK-mas­ko­ten Gna­gis. Nu har hon ut­veck­lat idén och job­bar med vär­de­grunds­ar­be­te in­om AIK.

– Det är trev­ligt att Gna­gis kan spri­da än­nu mer kär­lek, sa Hen­ri­ka.

”Vi har job­bat hårt med väd­ret.”

FO­TO: LEIF OLDENBURG

LAD­DAT. Yngs­ta klas­sen vär­mer upp. Friskis & Svet­tis led­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.