Kons­tigt om vi pra­ta­de om an­nat än väd­ret

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Finns det nå­got vär­re än att pra­ta om väd­ret? Nej, har jag be­stämt häv­dat länge. Att ut­by­ta någ­ra ord om sol, vind el­ler snö med en främ­ling el­ler vän i brist på an­nat att pra­ta om upp­le­ver jag som yt­ligt och fan­ta­si­löst. I al­la fall i tan­ken. Än­då hän­der det of­ta att jag gör just det. Pra­tar om väd­ret. Kanske är det ba­ra att in­se att min in­ställ­ning till sam­tal­säm­net är helt fel.

För väd­ret på­ver­kar vå­ra liv i så hög grad att det vo­re kons­tigt om vi pra­ta­de om an­nat.

Och vec­kor som den här, när det bju­der på sin all­ra bäs­ta si­da, går det ba­ra in­te att hål­la tyst om hur so­ligt och varmt det är.

I som­mar hop­pas jag på mer strå­lan­de vä­der att sam­ta­la om.

Men skul­le de mul­na da­gar­na kom­ma, som in­te är så myc­ket att or­da om, kanske ni kan hit­ta nya sam­tal­säm­nen ge­nom att lä­sa ny­he­ter­na i den här tid­ning­en.

Skic­ka in Vec­kans ros el­ler Vec­kans tis­tel till re­dak­tion@ vi­i­sol­na.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.