Kla­ra, fär­di­ga, spring i Jär­vastads­lop­pet!

Vi i Solna - - HEJ SOLNA -

Sön­dag 27 maj av­görs Jär­vastads­lop­pet, ett mo­tions­lopp för he­la fa­mil­jen ge­nom vack­ra Igel­bäc­kens Na­tur­re­ser­vat. Start och mål är vid Jaktvil­lan i Jär­vas­ta­den, Gunnar­bo­vä­gen 91.

Barn föd­da 2011 el­ler se­na­re star­tar kl 15:00 och spring­er ut­an tid­tag­ning. Ung­do­mar föd­da 2006 – 2010, star­tar kl 15:30.

Vux­na har fri start­tid mel­lan kl 15:35 och 16:35 och kan allt­så tu­ras om att pas­sa bar­nen.

Det är gra­tis att del­ta om man an­mä­ler sig se­nast 23 maj på jar­vas­ta­den.se. An­mä­lan på plats kos­tar 50 kr, som vi skän­ker till Barn­can­cer­fon­den. Barn un­der 7 år be­hö­ver in­te an­mä­la sig via for­mu­lä­ret på hem­si­dan. De an­mä­ler sig ge­nom att häm­ta en num­mer­lapp vid Jaktvil­lan in­nan start. Al­la är väl­ko­ma. Bå­de vi som re­dan bor här och al­la and­ra som skul­le vil­ja gö­ra det!

AL­LA SOM

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.