V krä­ver läg­re av­gift

Vi i Solna - - NYHETER -

Ter­mins­av­gif­ter­na i Sol­nas kul­tur­sko­la är för hö­ga, an­ser Väns­ter­par­ti­et och krä­ver en kraf­tig sänk­ning.

I dags­lä­get kos­tar det mel­lan 800 och 1 750 kro­nor per ter­min att del­ta i kul­tur­sko­lans oli­ka ak­ti­vi­te­ter, skri­ver par­ti­et i mo­tio­nen. Den ge­nom­snitt­li­ga kost­na­den lig­ger på 1200 kro­nor.

”Det­ta är en kost­nad som många in­te har råd med”, an­ser Väns­ter­par­ti­et och på­pe­kar att snitt­pri­set i lan­det lig­ger på cir­ka 650 kro­nor.

Att få fyl­la sin fri­tid med nå­got me­nings­fullt hö­jer livs­kva­li­te­ten och ska in­te va­ra re­ser­ve­rat för barn med väl­bär­ga­de för­äld­rar, an­ser V som krä­ver att kul­tur­sko­lan i stäl­let in­för en fast av­gift på 200 kro­nor per ter­min.

FO­TO: OLOF PLYM FORSHELL

STRE­ET. Unga stre­et­dan­sa­re upp­trä­der på kul­tur­sko­lans Jul­ka­la­ba­lik i Sol­na gym­na­si­um 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.