Ökad ka­me­raö­ver­vak­ning

Vi i Solna - - NYHETER -

Al­li­an­sen har ti­di­ga­re lagt ett nämn­di­ni­ti­a­tiv i kom­mun­sty­rel­sen för ökad ka­me­raö­ver­vak­ning run­tom i Sol­na. Po­li­sen har nu be­kräf­tat att önsk­vär­da om­rå­den att ka­me­raö­ver­va­ka är Sol­na cent­rum/Sol­na­plan och Stjärn­tor­get i Are­nas­ta­den.

Po­li­sen har även ta­git fram för­slag på hur över­vak­ning­en på lämp­ligt sätt kan läg­gas upp kring Are­nas­ta­den. Yt­ter­li­ga­re om­rå­den som är ak­tu­el­la för ka­me­raö­ver­vak­ning är Ha­galund, Bergs­ham­ra torg, Bagar­torp och om­rå­de­na kring Hu­vuds­ta cent­rum. Sta­den kon­sta­te­rar även att Sol­na gym­na­si­um och tor­get vid Väst­ra sko­gens tun­nel­ba­nesta­tion ock­så bör prö­vas.

En­ligt al­li­an­sen kom­mer po­lis, nä­rings­liv och fas­tig­hets­ä­ga­re nu att ver­ka för ka­me­raö­ver­vak­ning i des­sa om­rå­den.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

BRÅK. Slags­må­let bör­ja­de på tor­get och fort­sat­te i en park

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.