San­dy Awa­da vill upp i ta­lar­sto­len

Bergs­ham­ra­par­ti­et tror in­te på block­po­li­tik

Vi i Solna - - NYHETER - Leif Oldenburg leif.oldenburg@di­rekt­press.se

En ung, mo­de­in­tres­se­rad små­barns­mam­ma som gär­na skul­le lun­cha med Mo­de­ra­ter­nas Ha­nif Ba­li. San­dy Awa­da är nytt första­namn på Bergs­ham­ra­par­ti­ets lis­ta i hös­tens val.

San­dy Awa­da fö­reslog först att bil­den skul­le tas ute i Bergs­ham­ra, men änd­ra­de sig. I stäl­let val­de hon att bli fo­to­gra­fe­rad i ta­lar­sto­len i full­mäk­ti­gesa­len. Var­för då?

– Kom­mun­full­mäk­ti­ge är ett vik­tigt de­mo­kra­tiskt fo­rum. Det är hit jag siktar i va­let. Men full­mäk­ti­ges roll mås­te stär­kas. För många be­slut fat­tas bakom stäng­da dör­rar och i oli­ka bo­lags­sty­rel­ser. Fanns det en tan­ke bakom att in­te bli fo­to­gra­fe­rad i Bergs­ham­ra?

– Ab­so­lut. Vi upp­stod som ett lo­kalt miss­nö­je­spar­ti i en stads­del som kän­de sig bort­glömd. Un­der den här man­dat­pe­ri­o­den har vi in­sett att det in­te är unikt för Bergs­ham­ra. Vi vill ge röst åt al­la de här stads­de­lar­na. Det har va­rit en gans­ka tur­bu­lent tid i par­ti­et. En­da full­mäk­ti­ge­le­da­mo­ten, Gö­ran Thing­wall, hop­pa­de av till Mo­de­ra­ter­na.

– Jag kän­ner mig li­te be­svi­ken. Han fick vis­ser­li­gen flest per­son­rös­ter, men Gö-

ran Bergs­ham­ra­par­ti­ets fick in­te en ma­jo­ri­tet rös­ter. av Han får stå för sitt age­ran­de och det får väl vi­sa sig i va­let vil­ket stöd han har. Det har ta­lats en del om en väns­ter- och hö­ger­fly­gel i Bergs­ham­ra­par­ti­et? – Det stäm­mer, ab­so­lut. Och var på ska­lan hit­tar man dig?

– Mås­te jag sva­ra på det? Jag skul­le vil­ja sä­ga att jag står i mit­ten. Nu lå­ter du re­dan som en ru­ti­ne­rad po­li­ti­ker?

– Tyc­ker du? Är­ligt ta­lat har det in­te va­rit nå­got pro­blem att fle­ra oli­ka åsik­ter ryms in­om vårt par­ti, det har sna­ra­re va­rit en styr­ka. Ni har rös­tat för Al­li­an­sens bud­get tre år i rad för att få ige­nom Bergs­ham­ra­frå­gor. Vis­sa an­ser att ni har sålt er för bil­ligt? – Ja, jag har ock­så hört det. Till in­tet för­plik­ti­gan­de vi­sio­ner och be­red­nings­grup­per?

– Låt mig sä­ga så här, ef­ter fy­ra år i lo­kal­po­li­ti­ken har vi lärt oss en del. Det har fun­nits oli­ka syn­punk­ter på vå­ra över­ens­kom­mel­ser med Al­li­an­sen. Själv tyc­ker jag ”så­där. Jag har haft hö­ga am­bi­tio­ner som har mot­ar­be­tats i oli­ka be­red­nings­grup­per. Men nu bör­jar det hän­da en del.

Som va­då?

– Till ex­em­pel ett trygg­hets­bo­en­de i cen­tra­la Bergs­ham­ra och se­ni­or­bo­stä­der i Magno­li­a­hu­set vid Brunns­vi­ken. Och året är in­te slut än­nu. Jag hop­pas att det kom­mer mer kon­kret. Ni har än­då stöt­tat en Al­li­ans­bud­get som in­ne­hål­ler be­tyd­ligt mer än Bergs­ham­ra­frå­gor?

– Vi är prag­ma­ti­ker, vi dri­ver sak­frå­gor och vi sam­ar­be­tar med de par­ti­er där vi kan få ut mest. Och ef­ter va­let i höst, vil­ken si­da ham­nar ni på då?

– Vi hop­pas på ett block­ö­ver­skri­dan­de sam­ar­be­te. Jag kän­ner att det är föråld­rat att äg­na sig åt block­po­li­tik i Sol­na. Det gyn­nar al­la om man kan kom­ma fram till ge­men­sam­ma be­slut.

Så var­för ska Sol­na­bor­na rös­ta på Bergs­ham­ra­par­ti­et?

– Vi är ett lo­kalt par­ti som vill ge röst åt al­la i kom­mu­nen, ett al­ter­na­tiv till de eta­ble­ra­de par­ti­er­na. Vi är in­te bak­bund­na och be­grän­sa­de av par­ti­po­li­tik. Vi dri­ver sak­frå­gor och ar­be­tar för kom­mu­nens bäs­ta.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

TES­TAR. Bergs­ham­ra­par­ti­et San­dy Awa­da pro­var ta­lar­sto­len i kom­mun­full­mäk­ti­ge. ”Det är hit jag vill kom­ma”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.