San­dy Awa­da på två mi­nu­ter

Vi i Solna - - NYHETER -

ÅL­DER: 27 år. BOR: Bergs­ham­ra. YR­KE: Stu­de­rar stats­kun­skap på uni­ver­si­te­tet, ent­re­pre­nör, per­son­lig sty­list. FA­MILJ: Sam­bo, två barn. MU­SIK: Be­ror på hu­mö­ret. Allt från gam­la klas­si­ker till r & b. ÄLSKLINGSRÄTT: Ing­en spe­ci­ell, men äter helst li­ba­ne­siskt el­ler sy­da­me­ri­kanskt. FAVORITPLATS I SOL­NA: Brunns­vi­ken. BEUNDRAR: Är­li­ga män­ni­skor. Gil­lar Ba­rack Oba­mas re­to­rik. PO­LI­TI­KER JAG GÄR­NA LUNCHAR MED: Ha­nif Ba­li. Vo­re in­tres­sant att få re­da på vad som är hans verk­li­ga åsik­ter och vad som ba­ra är för in­ter­net­publi­ken. MÅL I VA­LET: Gå fram­åt, fler man­dat än ett. SÅ GICK DET SIST: 2,02 pro­cent. Ett man­dat. AIK- FAK­TOR: Ex­tremt låg. Upp­vux­en i Jo­han­nes­hov, hål­ler på Ham­mar­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.