”Unga är de sto­ra för­lo­rar­na”

De skärp­ta amorteringskraven har bör­jat ge ef­fekt. Men vis­sa grup­per på­ver­kas mer än and­ra av det se­nas­te årets för­änd­ring­ar. –Unga och de som står ut­an­för mark­na­den är de sto­ra för­lo­rar­na, sä­ger Mats Wil­helms­son, fas­tig­hets­pro­fes­sor på KTH.

Vi i Solna - - VI I SOLNA - Cla­rence Fren­ker 073 600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Lå­ne­fes­ten tycks va­ra över. Se­dan det nya skärp­ta amor­te­rings­kra­vet in­för­des i år har det bli­vit be­tyd­ligt svå­ra­re och mer kost­samt för hus­hål­len att lå­na peng­ar till sitt bo­stads­köp.

Men vis­sa grup­per har på­ver­kats mer än and­ra. En­ligt Mats Wil­helms­son, pro­fes­sor i byg­goch fas­tig­het­s­e­ko­no­mi på KTH, är det nu up­pen­bart att unga och de som in­te re­dan är in­ne på köp- och sälj­mark­na­den har drab­bats hår­dast.

– De som står ut­an­för mark­na­den har dra­git nit­lot­ten. Unga och de som in­te har köpt nå­got men vill in är de sto­ra för­lo­rar­na. De nya kra­ven gör att de­ras möj­lig­het att kö­pa har mins­kat väl­digt myc­ket, sam­ti­digt som vi har en ic­ke­fun­ge­ran­de hy­res­mark­nad, sä­ger Mats Wil­helms­son. Pri­ser­na har sjun­kit sta­digt i Stock­holm se­dan i hös­tas. Sär­skilt ny­pro­duk­tio­nen har ta­git en hård smäll när spe­ku­la­tions­kö­par­na för­svun­nit, vil­ket har smit­tat av sig på öv­ri­ga mark­na­den.

Mats Wil­helms­son tror in­te att det kom­mer ske någ­ra yt­ter­li­ga­re dra­ma­tis­ka pris­fall fram­ö­ver. Där­e­mot vän­tar en svår tid för många in­nan de nya för­änd­ring­ar­na har satt sig, sär­skilt känn­bart blir det för de som har be­hov av att flyt­ta på sig.

– För­lo­ra­re är även de som har be­hov av att rö­ra på sig men blir in­låsta. Det gäl­ler al­la ål­ders­grup­per. De se­nas­te åt­gär­der­na har ock­så sla­git väl­digt hårt mot dem som be­fin­ner sig mitt i en bo­stads­kar­riär, där fa­mil­jen väx­er och man be­hö­ver stör­re. Att då gå från nå­got man in­te be­hö­ver amor­te­ra på till att bör­ja amor­te­ra gör att man in­te tar be­slu­tet att flyt­ta och då mins­kar rör­lig­he­ten, sä­ger han. Även de äld­re är en grupp som just nu sit­ter i kläm, en­ligt Wil­helms­son. Många har små el­ler inga lån alls på si­na bo­stä­der och att flyt­ta skul­le i många fall in­ne­bä­ra hö­ga kost­na­der i form av rea­vinst­skatt el­ler nya amor­te­ring­ar, var­för många väl­jer att bo kvar.

Men det finns ock­så en ka­te­go­ri på mark­na­den som trots för­änd­ring­ar­na står re­la­tivt sta­digt.

– De som har me­del- och högin­koms­ter har sä­ker­li­gen gjort en bra bo­en­de­kar­riär och tjä­nat väl­digt myc­ket de se­nas­te 10-15 åren. På mar­gi­na­len har det bli­vit nå­got säm­re, men de har sett i det sto­ra he­la tjä­nat bra på hur bo­stads­mark­na­den har va­rit, sä­ger han. Mats Wil­helms­son tror än­då på en ljus­ning. Be­ho­vet av bo­stä­der i Stock­holm är fort­satt stort och ut­ma­ning­en lig­ger nu i att hit­ta en mark­nad för nor­ma­la in­komst­ni­vå­er, me­nar han.

– Det kom­mer ock­så att krä­vas att ban­ker­na och bygg­bo­la­gen kan enas om en risk­för­del­ning som gör det möj­ligt att kö­pa först och säl­ja se­dan.

De se­nas­te åt­gär­der­na har sla­git väl­digt hårt mot dem som be­fin­ner sig mitt i en bo­stads­kar­riär, där fa­mil­jen väx­er.

FO­TO: KTH

Mats Wil­helms­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.