Slu­ta kas­ta skräp!

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Gabri­el Jons­son Sol­na­bo

Det är be­dröv­ligt att på fle­ra plat­ser i Sol­na, där­ibland Ha­galund och bakom buss­håll­plat­sen längs Ko­lonn­vä­gen vid Bi­lia, be­hö­va se plast och an­nat skräp på mar­ken. Skul­le de som har kas­tat skrä­pet själ­va tyc­ka om att se skräp på mar­ken? Tänk ef­ter! Det är ele­men­tär hän­syn till and­ra att man kas­tar skräp i pap­pers­kor­gen och in­te på mar­ken. Vem vill in­te bo i ett rent och pryd­ligt Sol­na? Låt oss al­la sam­ar­be­ta

för ett bätt­re Sol­na!

FO­TO: MOSTPHOTOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.