Sy­na bluf­fen om Sol­nas nya sko­lor

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Bern­hard Hu­ber (MP) kom­mu­nal­råd

Med sko­lor me­nar man ibland verk­sam­he­ter och ibland bygg­na­der. Först mås­te man allt­så de­fi­ni­e­ra vad det är man räk­nar.

Vi kan bör­ja med verk­sam­he­ter. Un­der man­dat­pe­ri­o­den har det till­kom­mit Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan, Park­sko­lan och se­na­re i år även Råsun­da cen­tral­sko­la. Park­sko­lan är egent­li­gen Frid­hems­sko­lan som öpp­na­de med nytt namn ef­ter fy­ra års up­pe­håll. Nya hög­sta­di­e­sko­lan Råsun­da cen­tral­sko­la tar över ele­ver från Råsun­da­sko­lan som i sin tur upp­hör med verk­sam­het för års­kurs 7–9. För två år se­dan av­veck­la­des ock­så all skol­verk­sam­het på Bagar­torps­sko­lan. Räk­nar man ihop blir det plus mi­nus noll. Inga nya skol­verk­sam­he­ter allt­så.

Vi tar en titt på skol­bygg­na­der. Un­der man­dat­pe­ri­o­den fär­dig­ställ­des Ra­oul Wal­len­berg­sko­lan och se­na­re i år öpp­nar Råsun­da cen­tral­sko­la. Men så rev man Bagar­torps­sko­lan och Sten­bac­kasko­lan. Park­sko­lan be­hö­ver vi in­te räk­na för det är ju i sam­ma bygg­nad som ti­di­ga­re Frid­hems­sko­lan. Fa­cit: plus mi­nus noll nya skol­bygg­na­der.

Men ska det in­te byg­gas en ny sko­la i Hu­vuds­ta? Det stäm­mer. Den byggs dock ti­di­gast om någ­ra år och kom­mer en­ligt Al­li­an­sen er­sät­ta Tall­bac­kasko­lan. Åter­i­gen: plus mi­nus noll.

Så hur man än räk­nar blir det inga nya kom­mu­na­la sko­lor. Sol­na väx­er i snabb takt och det be­hövs en fram­åt­syf­tan­de pla­ne­ring. Vi i Mil­jö­par­ti­et har för över två år se­dan fö­re­sla­git att kom­mu­nen ska ta fram en plan för ut­bygg­nad av sko­lor. Men hit­tills har man helt och hål­let ig­no­re­rat vårt krav och fort­sät­ter med kort­sik­ti­ga lös­ning­ar. Nya Råsun­da cen­tral­sko­la har till ex­em­pel var­ken id­rotts­hall el­ler skol­gård. En sko­la för fram­ti­den? Knap­past! Vi i Mil­jö­par­ti­et är re­do att dis­ku­te­ra nya sko­lor till­sam­mans med Sol­nas in­vå­na­re. Vi vill se flex­ib­la bygg­na­der med hög ar­ki­tek­to­nisk kva­li­tet, bra mil­jöpre­stan­da och or­dent­li­ga skol­går­dar. Vi vill ock­så ta an­svar för Sol­nas be­fint­li­ga sko­lor som be­hö­ver rustas upp och mo­der­ni­se­ras. Det kom­mer att kos­ta en hel del peng­ar men vi är be­red­da att pri­o­ri­te­ra des­sa nöd­vän­di­ga in­ve­ste­ring­ar. Vi gör det för bar­nens skull.

FO­TO: PRI­VAT

SKO­LOR. Räk­na rätt på Sol­nas nya sko­lor, tyc­ker in­sän­dar­skri­ben­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.