Hu­vuds­ta får en pen­del­tågs­sta­tion

Spå­ren över­däc­kas fram till Frösun­da­le­den

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Patrik Ekström

En ny pen­del­tågs­sta­tion i Hu­vuds­ta och över­däc­ka­de spår mel­lan Hu­vud­s­ta­ga­tan och Frösund- le­den. Så ser Sol­na stads över­kom­mel­se med Tra­fik­ver­ket ut.

”Al­ter­na­ti­vet ha­de va­rit ex­pro­pri­e­ring.”

En över­däck­ning av järnvägen, en ny ge­nom­farts­led – och en ny pen­del­tågs­sta­tion i Hu­vuds­ta. Det blev slut­re­sul­ta­tet av för­hand­ling­ar­na om den nya Mäl­ar­ba­nan. – Det är en fan­tas­tisk fram­gång för Sol­na, sä­ger kom­mun­sty­rel­sens or­fö­ran­dePe­hr Gran­falk (M).

Tra­fik­ver­ket och Sol­na stad har i åra­tal stri­dit om den pla­ne­ra­de ut­bygg­na­den av Mäl­ar­ba­nan ge­nom Hu­vuds­ta. Nu har dock par­ter­na slut­li­gen kom­mit över­ens.

– Mi­na fö­re­trä­da­re har brå­kat med Tra­fik­ver­ket om det sår som man drar upp ge­nom att byg­ga ut järnvägen. Men i och med den här över­ens­kom­mel­sen, som vi är jät­te­nöj­da med, så tyc­ker vi att så­ret läks ihop, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

Av­ta­let in­ne­bär att Tra­fik­ver­ket får byg­ga ut järnvägen ge­nom Hu­vuds­ta med yt­ter­li­ga­re två spår för att kun­na öka ka­pa­ci­te­ten för bå­de fjärr- och pen­del­tåg. Sam­ti­digt däc­kas en stor del av järn­vägs­sträck­ning­en över, från Frösun­da­le­den och näs­tan he­la vägen fram till Hu­vud­s­ta­ga­tan.

Över­däck­ning­en möj­lig­gör en ny ge­nom­farts­led som ska dra bort tra­fi­ken från St­or­ga­tan och Ar­méga­tan. En ny pen­del­tågs­sta­tion byggs ock­så i Hu­vuds­ta.

– Pen­del­tågs­sta­tio­nen kan bör­ja tra­fi­ke­ras från 2030, men om den kom­mer att tra­fi­ke­ras be­ror på un­der­la­get. Vi tyck­te dock att det var bra för fram­ti­den att man i al­la fall bygger sta­tio­nen, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

Hur lyc­ka­des ni få Tra­fik­ver­ket att byg­ga en ny pen­del­tågs­sta­tion? – Vi har va­rit den sista flask­hal­sen i pro­jek­tet och vi är ock­så Mäl­ar­ba­nans sista an­halt på väg mot Stock­holm. Så vi har haft ett bra för­hand­lings­lä­ge. Al­ter­na­ti­vet ha­de va­rit ex­pro­pri­e­ring och då tyck­te väl Tra­fik­ver­ket och re­ge­ring­en att det var bätt­re att hit­ta en bra lös­ning med oss, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

Över­däck­ning­en av järnvägen be­räk­nas kos­ta 1,5 miljarder kro­nor. Sol­na stad ska bi­dra med 600 mil­jo­ner kro­nor.

– Tan­ken är att pro­jek­tet helt ska fi­nan­sie­ras ge­nom den möj­lig­het att byg­ga bo­stä­der och ar­bets­plat­ser som upp­kom­mer. Pro­jek­tet ska in­te be­las­ta sko­la, om­sorg el­ler skat­te­be­ta­lar­na på nå­got sätt, sä­ger Pe­hr Gran­falk.

Op­po­si­tio­nen är po­si­ti­va till över­ens­kom­mel­sen.

– Vi bör­ja­de pra­ta om att ska­pa en ny sta­tion i Hu­vuds­ta re­dan för sju, åt­ta år se­dan. Så vi är helt över­ens med Al­li­an­sen i den här frå­gan, sä­ger op­po­si­tions­rå­det Ar­ne Öberg (S).

FOTO: &RUNDQUIST I SA­M­AR­BE­TE MED WSP

STA­TIO­NEN. På il­lust­ra­tio­nen är sta­tio­nen pla­ce­rad un­der Hu­vud­s­ta­ga­tans bro mel­lan Os­kars­ro­ga­tan och Ank­dammsga­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.