HAN VILL FÅ VUX­NA ATT LE­KA SOM BARN

”Al­la tyc­ker om att hop­pa, spar­ka boll och spe­la spel”

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Patrik Ekström re­dak­[email protected]­i­sol­na.se

FÖR VUX­NA. So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Fa­radj Ko­li­ev vill byg­ga lek­plat­ser för vux­na.

Var­för ska ba­ra barn få gunga och hop­pa studs­mat­ta? För stel­bent och gam­mal­mo­digt tyc­ker so­ci­al­de­mo­kra­ten Fa­radj Ko­li­ev som vill byg­ga lek­plat­ser för vux­na i Sol­na.

”Man skul­le kun­na ska­pa en plats där unga och vux­na möts.”

Bar­nen vid den re­la­tivt ny­in­vig­da lek­plat­sen in­till Au­gus­ten­dals 4H-gård skrat­tar och le­ker i so­len. Ro­li­gast har kanske än­då so­ci­al­de­mo­kra­ten och ti­di­ga­re riks­dags­le­da­mo­ten Fa­radj Ko­li­ev som tar fart i sin gunga.

– Jag vill in­te slu­ta , sä­ger han och skrat­tar.

– Al­la tyc­ker om att hop­pa, spar­ka boll och spe­la spel, läg­ger han.

I dags­lä­get är Sol­nas lek­plat­ser dock, fö­ga för­vå­nan­de, an­pas­sa­de för barn. Det vill Fa­radj Ko­li­ev änd­ra på.

– Jag fick idén när jag pre­cis som många and­ra för­äld­rar va­ra ute och sprang ef­ter min dot­ter på lek­plat­sen. Man stan­nar till och pra­tar li­te grann med folk man kän­ner. Och i sam­band med det så sä­ger nå­gon att det vo­re kul om vi ock­så fick le­ka som bar­nen gör.

Tan­ken på att ska­pa lek­plat­ser för vux­na var född. Idén för­stärk­tes vid ett be­sök i San Fran­ci­sco.

– Jag vet in­te om de be­ror på att det bor många unga män­ni­skor som job­bar in­om it-sek­torn i om­rå­det, men där har de i al­la fall byggt lek­plat­ser för vux­na. De var snyggt gjor­da och tog in­te så myc­ket plats. En studs­mat­ta be­hö­ver in­te ta så myc­ket plats om man bygger rätt.

Den häl­so­främ­jan­de aspek­ten med för­sla­get, som är lagt som en in­ter­pel­la­tion till tek­nis­ka nämn­dens ord­fö­ran­de, är vik­tig, me­nar Fa­radj Ko­li­ev. Möj­lig­he­ten att ska­pa en lek­full och sti­mu­le­ran­de ute­mil­jö är en an­nan av­gö­ran­de fak­tor. Slut­li­gen finns po­ten­ti­al att ska­pa en plats där oli­ka grup­per kan mö­tas.

– Man skul­le kun­na ska­pa en plats där unga och vux­na möts, en plats där för­do­mar bryts, och kanske i vis­sa fall för­stärks, men där man i al­la fall får för­stå­el­se för and­ra.

Fa­radj Ko­li­ev lyf­ter fram schack­plat­ser­na i Kul­tur­hu­set och i Kungs­träd­går­den som fö­re­bil­der.

– I Mi­a­mi, där man har den här ty­pen av spel, bland an­nat schack och do­mi­no längs med stran­den blir det stor fest på kväl­len. Män­ni­skor möts och pra­tar.

Ex­akt hur lek­plat­ser­na i Sol­na ska ut­for­mas el­ler even­tu­ell pla­ce­ring vill Fa­radj Ko­li­ev in­te snöa in sig på.

– Min idé är att kom­mu­nen ska tes­ta det här, sen får man se vad som fun­ge­rar, studs­mat­tor, klät­ter­ställ­ning­ar el­ler säll­skaps­spel. Kanske bygger man in­till be­fint­li­ga lek­plat­ser, el­ler om man tyc­ker att det finns pro­blem med det så finns möj­lig­he­ten att ska­pa en plats en­bart för vux­na.

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

FOTO: PATRIK EKSTRÖM

LEKPLATS. Fa­radj Ko­li­ev (S) vill byg­ga lek­plat­ser för vux­na i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.