Buss­brand lamslog tra­fi­ken

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Jon­ny An­ders­son

En SL-buss bör­ja­de i för­ra vec­kan brin­na på Ank­dammsga­tan. Rädd­nings­tjäns­ten tving­a­des un­der fle­ra tim­mar stänga av tra­fi­ken mel­lan Ank­dammsga­tan och Frösun­da­le­den.

Strax fö­re kloc­kan 07.00 på tors­dags­mor­go­nen lar­ma­de chauf­fö­ren att hans buss brann. Han stan­na­de om­de­le­bart bus­sen. Pas­sa­ge­rar­na eva­ku­e­ra­des och var ut­an­för bus­sen när rädd­nings­tjäns­ten kom till plat­sen.

Själ­va bran­den släck­tes på på 20 mi­nu­ter. Ing­en män­ni­ska ska­da­des, men sa­ne­ring­en tog läng­re tid och en kor­ta­re sträc­ka av Ank- dammsga­tan i höjd med Sol­na­hal­len hölls av­spär­rad un­der fle­ra tim­mar. Tra­fi­ken till och från Frösun­da­le­den fick ta and­ra vägar.

En­ligt SL:s press­tjänst ska det ha rört sig om en mo­tor­brand. Ing­en av pas­sa­ge­rar­na ska­da­des i sam­band med buss­bran­den.

FOTO: ULF LIDELIUS

BRAND. Bus­sen bör­ja­de brin­na strax fö­re kloc­kan 7 på tors­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.