Möt Sand­ra Lindström (V)

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg [email protected]­rekt­press.se

Hon gick med i par­ti­et för tre år se­dan. Nu är Sand­ra Lindström, 27, Väns­ter­par­ti­ets första­namn in­för hös­tens kom­mu­nal­val i Sol­na. En för­ortstjej från Ha­ninge som ny­li­gen har upp­täckt AIK.

Sand­ra Lindström vill bli fo­to­gra­fe­rad ut­an­för en port på Lun­da­ga­tan i Hu­vuds­ta.

Var­för har du valt den här plat­sen?

– Jag ha­de fått fast jobb och flyt­ta­de hem­i­från. Det här var min förs­ta andra­handslä­gen­het. Den här por­ten har sym­bol­vär­de för mig. Man kan sä­ga att det var här jag blev kär i Sol­na.

Jag läs­te om din upp­växt i Ha­ninge på Väns­ter­par­ti­ets hem­si­da. Det var gröt på bor­det da­gar­na in­nan lö­ning. Det lå­ter som gam­mal­dags ar­be­tar­ro­man­tik?

– Det var ing­en ro­man­tik. Vi var helt en­kelt fat­ti­ga. Pap­pa är truck­fö­ra­re och mam­ma barnskö­ta­re. Det var ald­rig tal om nya klä­der in­nan barn­bi­dra­get kom. Mam­ma lap­pa­de i stäl­let.

Så ste­get till Väns­ter­par­ti­et var in­te långt?

– Jag gick fak­tiskt in­te med i par­ti­et för­rän 2015 i sam­band med mi­gra­tions­kri­sen. Barn drunk­na­de på Me­del­ha­vet sam­ti­digt som vis­sa par­ti­er vil­le stänga grän­sen. Väns­ter­par­ti­et var den en­da vet­ti­ga rös­ten.

Så du ha­de ald­rig va­rit po­li­tiskt ak­tiv ti­di­ga­re?

– Jo, men det är så länge se­dan att det är pre­skri­be­rat.

Men än­då, var?

– I Krist­de­mo­kra­ter­na. För sju-åt­ta år se­dan. Jag gick ur när jag var 20 år.

Så du är tro­en­de?

– Nej, och har ald­rig va­rit. Men jag prak­ti­se­ra­de på de­ras riks­dags­kans­li och tyck­te att KD stod för hu­ma­nis­tis­ka vär­den. Nu har KD ta­git helt and­ra vägar som jag in­te har någon­ting ge­men­samt med.

Du hop­pa­de över ung­doms­för­bun­det, gick med i par­ti­et 2015, är po­li­tisk sek­re­te­ra­re och nu står du överst på lis­tan in­för hös­tens val. Det är en blixt­snabb po­li­tisk kar­riär?

– Ja, det har va­rit läs­ki­ga steg att ta. Men jag gil­lar ut­ma­ning­ar. Jag kom­mer från en opo­li­tisk fa­milj och har fått le­ta ef­ter min egen po­li­tis­ka kom­pass. Det var först när jag bör­ja­de stu­de­ra på uni­ver­si­te­tet som jag såg struk­tu­rer­na och hur sam­häl­let fun­ge­rar.

Och hur fun­ge­rar det?

– Det är ba­ra att se på min egen si­tu­a­tion. Jag har fast jobb men bor fort­fa­ran­de i en andra­handslä­gen­het. Det kom­mer att ta många år in­nan jag kan få ett eget kon­trakt. Och det be­ror till stor del på att mi­na för­äld­rar in­te är ri­ka

”Nej, jag har in­te läst Marx.”

Jag be­hö­ver knap­past frå­ga vil­ken din hjär­te­frå­ga är?

– Bo­stads­bris­ten. Det mås­te byg­gas fler kli­mats­mar­ta hy­res­rät­ter till rim­li­ga pri­ser. Ef­tersom vi har en enorm bo­stads­brist och näs­tan ba­ra bygger bo­stads­rät­ter så gör det att de en­da som kan bo i Sol­na är per­so­ner som är väl­digt köp­star­ka.

Du är med i ett par­ti som strök bok­sta­ven K som i ” Kom­mu­nis­ter­na” för fle­ra de­cen­ni­er se­dan. Men trots det, kan du din Marx?

– Nej, jag har in­te läst Marx. In­te Mao, Le­nin el­ler Che Gu­e­va­ra hel­ler. Jag har visst Kom­mu­nis­tis­ka ma­ni­festet i bok­hyl­lan, men jag minns in­te var. Nå­gon gång ska jag väl lä­sa den ock­så. Jag är mer en­ga­ge­rad i sak­frå­gor och ser mig själv som de­mo­kra­tisk so­ci­a­list.

Så man kas­tar inga skälls­ord ef­ter dig?

– Det hän­der all­de­les för of­ta, till ex­em­pel när man står och de­lar ut flyg­blad. Men jag är född 1990, allt det där hän­de in­nan min livs­tid.

Och var­för ska Sol­na­bor­na rös­ta på Väns­ter­par­ti­et i höst?

– Till skill­nad från vis­sa and­ra par­ti­et vill vi ha ett jäm­likt Sol­na. Al­la ska ha råd att le­va ett bra liv. Där­för vill vi ex­em­pel­vis sän­ka av­gif­ter­na till kul­tur­sko­lan och sat­sa på ef­ter­sat­ta stads­de­lar.

FOTO: LEIF OLDENBURG

MIN­NEN. Sand­ra Lindström, V, ut­an­för por­ten på Lun­da­ga­tan 6A där hen­nes förs­ta andra­handslä­gen­het låg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.