MER Över­däck­ning­en

Vi i Solna - - NYHETER - KÄL­LA: SOL­NA STAD/TRA­FIK­VER­KET

JÄRNVÄGEN däc­kas över mel­lan Frösun­da­le­den och Ny­bo­da­ga­tan.

ÖVER­DÄCK­NING­EN sker ovan mark och möj­lig­gör en ny väg som mins­kar ge­nom­farts­tra­fi­ken på St­or­ga­tan och Ar­méga­tan i Hu­vuds­ta.

BEBYGGELSE pla­ne­ras in­till spår­sträck­ning­en. TIDIGAST möj­li­ga bygg­start är 2021 och bygg­ti­den be­räk­nas till cir­ka åt­ta år.

KOM­MUN­FULL­MÄK­TI­GE I Sol­na för­vän­tas fat­ta be­slut om över­ens­kom­mel­sen 27 au­gusti.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.