Dra­ma­tiskt i va­let – få­tal rös­ter av­gör

Den slut­li­ga röst­räk­ning­en i Sol­na blev dra­ma­tisk. I mit­ten av vec­kan var fort­fa­ran­de cir­ka 3 000 rös­ter oräk­na­de. Ett få­tal rös­ter kan få stor be­ty­del­se för va­lut­gång­en.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg 070-78 72 073 leif.oldenburg@ di­rekt­press.se

Vid lunch­tid på ons­da­gen åter­stod fort­fa­ran­de 3 000 val­sed­lar att räk­na från Sol­na­bor som för­tids­rös­tat ut­an­för kom­mu­nen el­ler be­fun­nit sig på an­nan plats un­der själ­va val­da­gen.

Det är rös­ter som kan för­änd­ra den po­li­tis­ka kar­tan i Sol­na un­der de kom­man­de fy­ra åren.

Det pre­li­mi­nä­ra re­sul­ta­tet i Sol­na pre­sen­te­ra­des re­dan un­der val­nat­ten. Det vi­sa­de på en stärkt po­si­tion för Al­li­an­sen. To­talt 31 man­dat för M, C, L och KD in­ne­bar att Al­li­an­sen fick egen ma­jo­ri­tet i full­mäk­ti­ge och slapp sö­ka stöd ut­i­från för att få ige­nom sin bud­get.

Men gans­ka snart stod det klart att Al­li­an­sens sista man­dat, som till­föll KD, häng­de på en skör tråd. Sol­na­par­ti­et var yt­terst nä­ra att klätt­ra över två­pro­cents­spär­ren och få en plats i full­mäk­ti­ge, i så fall på be­kost­nad av Ans­gar To­schas KD­man­dat. Även Väns­ter­par­ti­et låg nä­ra att ta man­da­tet.

– Det är många med­lem­mar som är spän­da just nu, sa Sol­na­par­ti­ets första­namn Lars-Ove Löf i ons­dags ef­ter­mid­dag.

Om Sol­na­par­ti­et tar man­da­tet blir man en at­trak­tiv sam­tals­part­ner för Al­li­an­sen som kom­mer sak­na en en­da röst får att få ma­jo­ri­tet för sin bud­get.

Till­fal­ler man­da­tet i stäl­let Väns­ter­par­ti­et el­ler even- tu­ellt So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har Al­li­an­sen två al­ter­na­tiv för att nå bud­get­ma­jo­ri­tet.

Sö­ka stöd hos ett el­ler fle­ra röd­grö­na par­ti­er el­ler för­hand­la med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na som gick fram med två man­dat. Det se­na­re är knap­past tro­ligt.

Grupple­dar­na för de två största par­ti­er­na, So­ci­al­de­mo­kra­ter­na och Mo­de­ra­ter­na, av­vak­ta­de slut­re­sul­ta­tet.

– Vi har gjort ett bra val och det står helt klart att Al­li­an­sen kom­mer sty­ra vidare i Sol­na, Det där sista man­da­tet har hop­pat fram och till­ba­ka. Osvu­ret är bäst, sa Pe­hr Gran­falk till Vi i Sol­na ef­ter val­nat­ten.

Ar­ne Öberg, So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas grupple­da­re, var li­ka för­sik­tig.

– Det är nog säk­rast att va­ra cool och av­vak­ta, sa han om den pre­li­mi­nä­ra va­lut­gång­en.

Re­dan om två vec­kor sam­man­trä­der Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge igen. Men då är det fort­fa­ran­de de gam­la styr­ke­för­hål­lan­de­na som gäl­ler.

For­mellt sit­ter nu­va­ran­de le­da­mö­ter kvar till den 15 ok­to­ber. Först vid sam­man­trä­det 29 ok­to­ber be­sätts sto­lar­na i full­mäk­ti­ge i en­lig­het med valut­sla­get. Då ut­ses även kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, kom­mun­full­mäk­ti­ges ord­fö­ran­de och pre­si­di­um samt kom­mu­nal­rå­den.

Den 26 och 27 no­vem­ber är det så dags för den sto­ra styr­ke­mät­ning­en ef­ter va­let. Då ska den sty­ran­de Al­li­an­sen lot­sa ige­nom bud­ge­ten för 2019 – an­ting­en av egen kraft el­ler med stöd från nå­got av par­ti­er­na i op­po­si­tion.

Le­da­mö­ter­na i nämn­der och kom­mit­té­er ut­ses un­der no­vem­ber och de­cem­ber och till­trä­der for­mellt ef­ter års­skif­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.