Ung­do­mar­na re­ge­ra­de på Sol­nas förs­ta kul­tur­natt

Lyc­kad pre­miär för Sol­na Kul­tur­natt

Vi i Solna - - SI­DAN 1 - Leif Ol­den­burg 070-78 72 073 leif.ol­den­burg@ di­rekt­press.se

Över 30 kort­fil­mer, ut­ställ­ning­ar och li­ve­mu­sik till långt in på kväl­len. Det var ung­do­mar­na som re­ge­ra­de vid Sol­nas förs­ta kul­tur­natt.

Tan­ken är att unga kul­tur­in­tres­se­ra­de varje år ska strå­la sam­man när som­ma­ren är på väg att över­gå i höst.

Un­der da­gen var det fullsatt in­ne på Black Sheep på Gel­bgju­ta­re­vä­gen i Ha­galund när 31 kort­films­bi­drag i täv­ling­en Noo­ma­ra­ton på­gick. Tre vin­na­re fick lå­na tek­nik för 20 000 kro­nor var.

– Fil­mer­na ska va­ra på fem mi­nu­ter och in­ne­hål­la tre kom­po­nen­ter. Röst­se­del, lin­jal och knyt­blus, be­rät­ta­de kul­tur­pro­du­cen­ten Isa­bel Lind­ström

Ku­si­ner­na Ken Ger­hards­son och Jo­han Lid­ner fick vän­ta länge på att de­ras bi­drag, ”Lisa”, dök upp på du­ken.

– Det tar nog någ­ra tim­mar till, trod­de Ken.

Ku­si­ner­na har haft film som sitt sto­ra fri­tids­in­tres­se sedan de som ti­o­å­ring­ar fick en webb­ka­me­ra i han­den.

– Det känns tryggt att job­ba ihop med nå­gon man kän­ner väl. Vi vet var vi har varand­ra, sa Jo­han.

Sam­ti­digt som film­vis­ning­en på­gick bör­ja­de kväl­lens li­ve­band drop­pa in. Grup­pen Vil­ma Flood bil­da­des för någ­ra år sedan i Stock­holm, men nu har med­lem­mar spritts över lan­det. Till spel­ning­en i Ha­galund kom de från Gö­te­borg, Små­land, Da­lar­na och Got­land.

– Man kan sä­ga att vi spe­lar ame­ri­ca­na med en bland­ning av folk och blues. Mys­tisk pop är kanske den bäs­ta be­teck­ning­en på vår mu­sik, sa Lars Knu­tas som själv åkt från Got­land för att upp­trä­da i Ha­galund. Strax ef­ter kloc­kan sex på kväl­len drog li­ve­mu­si­ken i gång på ut­om­hus­sce­nen vid Black Sheep. En av grup­per­na som upp­trä­de var Quest, som bland an­nat släppt sing­lar­na ” Wal­king on the Moon” och ”Got med good”.

– Det går bra för oss. Men vi har fort­fa­ran­de and­ra jobb vid si­dan om, be­rät­ta­de Mar­vin Ar­net som bor i Bagar­torp.

”Vi har fort­fa­ran­de and­ra jobb vid si­dan om.”

FO­TO: MICHKA ULVELYKKE

SHOW. Quest drar igång sin show i höst­mörk­ret.

FO­TO: MICHKA ULVELYKKE

DRAG. Cras­hing pla­tes på sce­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.