Pa­trik tag­gad in­för sä­songs­start

Ef­ter ett svagt 2017/18 spe­lar AIK nu­me­ra i all­svens­kan. Men trots de­gra­de­ring­en väl­jer en be­ty­dan­de del av trup­pen att stan­na kvar. – Har man spe­lat ner ett lag, så ska man spe­la upp dem igen, sä­ger klub­bi­ko­nen Pa­trik Hag­berg.

Vi i Solna - - SI­DAN 1 - An­ders Ekström an­ders.ek­strom@di­rekt­press.se 070-78 78 702

För­ra sä­song­en blev blytung för AIK:s in­ne­ban­dy­her­rar. Blott sju seg­rar in­ne­bar ned­flytt­ning. Dess­utom var det stru­ligt kring slut­tam­pen i och med att coachen ”Binge” Jä­derlund fick spar­ken, var­på fle­ra and­ra ledare hop­pa­de av. Trass­ligt, minst sagt. – Det var ka­os på slu­tet och det var det sista man vil­le ha just då, sä­ger lag­kap­te­nen Pa­trik Hag­berg.

– Det blev en kons­tig av­slut­ning och sen åka ur på det. Nä, fy, det tog lång tid att sväl­ja.

För ve­te­ra­nen Pa­trik Hag­berg var det förs­ta gången i se­nior­kar­riä­ren som han åk­te ur.

– Förs­ta och sista, för­säk­rar 34-åring­en som to­talt spe­lat tolv sä­song­er i högs­ta se­ri­en.

Vid en de­gra­de­ring ris­ke­rar det att bli en re­jäl spe­lar­flykt. Men så blev in­te fal­let i AIK. Hag­berg räk­nar in 14 spe­la­re som är kvar sedan SSL. För ho­nom själv – som su­pe­rin­bi­ten gna­ga­re – var det ing­en tve­kan att för­länga med svart­gult.

– Det är klart man vill spe­la i SSL och mö­ta de bäs­ta. Men har man spe­lat ner en klubb så ska man spe­la upp dem igen. Mo­ti­va­tio­nen lig­ger i att spe­la upp AIK igen, det är större än SSL-spel.

– Det känns bra att så många stan­na­de. Det är grab­bar med fle­ra år i SSL, vil­ket kom­mer gyn­na oss i vin­ter.

La­get har dess­utom fyllts på med ta­lang­er från Stock­holms­om­rå­det. Helt i lin­je med den 08-sats­ning som iscen­sat­tes för någ­ra år sedan.

– Det finns mas­sor med bra spe­la­re i Stock­holm och då är det själv­klart att de ska spe­la här. Det kom­mer ta li­te tid för dem att kom­ma in i se­ni­or­spel, men de har sett fan­tas­tiskt bra ut hit­tills. All­svensk ni­vå kom­mer ge dem myc­ket.

Pa­trik har in­te spe­lat i and­ra di­vi­sio­nen sedan Häs­sel­by­ti­den ti­digt 00-tal.

– Det blir såklart en om­ställ­ning får man sä­ga, det blir inga stor­mat­cher på sam­ma sätt. Men som all­tid kom­mer al­la vil­ja slå AIK, så är det all­tid i al­la spor­ter.

– För vår del är det bra att spe­la i all­svens­kan, vi kom­mer kunna hitta en sta­bi­li­tet och vin­na myc­ket. Vi ska va­ra ett topplag och spe­la vårt eget spel he­la vägen.

Du tror på topp­strid allt­så?

– Ja, kol­la på den trup­pen vi har. Få lag som når upp i den klas­sen. 14 spe­la­re, till ex­em­pel Alex Kjell­bris och Os­kar Hag­berg, är kvar plus ett gäng hy­per­in­tres­san­ta ta­lang­er.

Du är äldst med di­na 34 år. Kän­ner du dig som en lag­pap­pa? – Ja, så är det ju. Man hör

ibland att grab­bar­na pra­tar om ett histo­rie­prov, då kän­ner man sig gam­mal, ha ha. Jag för­sö­ker all­tid att bi­dra med jag kan, men det är även fle­ra and­ra i la­get som är bra ledare.

AIK har un­der för­sä­song­en gjort fle­ra bra re­sul­tat och bland an­nat sla­git SSL-la­get Öre­bro. Hag­berg tror att Sa­lem och Tho­rengrup­pen kom­mer att va­ra, lik­som AIK, topplag i vin­ter.

– Vårt mål är att gå upp så snart som möj­ligt. Men myc­ket ska spe­la in, bland an­nat det eko­no­mis­ka. Nå­got år i all­svens­kan är nog po­si­tivt för AIK, in­te minst för eko­no­min.

”Vårt mål är att gå upp så snart som möj­ligt.”

FO­TO: AN­DERS EKSTRÖM

SKADEFRI. Pa­trik, 34, in­led­de för­ra sä­song­en med en seg­dra­gen ska­da. Men till 2018/19 är han åter­ställd och är myc­ket tag­gad för sä­songs­start. All­svens­kan bör­jar på lör­dag, Gävle GIK bor­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.