Hård kamp om sista man­da­tet

Vi i Solna - - NY­HE­TER -

Val­sed­lar­na är fär­digräk­na­de i Sol­na stads­hus. Nu på­går kon­troll­räk­ning­en på läns­sty­rel­sen och den kan på­gå en bit in näs­ta vec­ka. För till­fäl­let har Al­li­an­sen 30 man­dat i full­mäk­ti­ge och den röd­grö­na op­po­si­tio­nen 26 och SD fem man­dat.

På val­nat­tens mor­gon ha­de Al­li­an­sen egen ma­jo­ri­tet, men ef­ter någ­ra da­gar gled ett KD-man­dat över till Väns­ter­par­ti­et. Man­dat­för­del­ning­en stod sig även ge­nom slut­räk­ning­en i stads­hu­set.

Med störs­ta san­no­lik­het lär den man­dat­för­del­ning­en även hål­la i läns­sty­rel­sen som fast­stäl­ler val­re­sul­ta­tet. Men KD vill gär­na ploc­ka tillbaka man­da­tet man för­lo­ra­de till V. I vec­kan fat­ta­des det ba­ra 14 rös­ter.

FO­TO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

HÅRT. Det fat­tas ba­ra ett få­tal rös­ter för att Al­li­an­sen ska åter­få egen ma­jo­ri­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.