MER Sva­ren

Vi i Solna - - NY­HE­TER -

■ UN­GE­FÄR en tred­je­del av de till­frå­ga­de ele­ver­na dric­ker in­te al­ko­hol.

■ UN­GE­FÄR var ti­on­de elev i ni­an och näs­tan var tredje i gym­na­si­ets års­kurs 2 stor­kon­su­me­rar al­ko­hol minst en gång i må­na­den.

■ NIO pro­cent av tje­jer­na och 11 pro­cent av kil­lar i ni­an har nå­gon gång an­vänt nar­ko­ti­ka.

■ I GYM­NA­SI­ET är mot­sva­ran­de siff­ra 27 pro­cent för kil­lar­na och 22 pro­cent för tje­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.