Vår bil har körts på av bus­sen fy­ra gång­er

Vi i Solna - - INSÄNDARE - Drab­bad bi­list

Or­sa­ker­na till påkör­ning­ar­na är fle­ra: • Jung­frudan­sen är en re­la­tivt smal sling­rig ga­ta som går i en cir­kel. • Buss 113 går i bå­da rikt­ning­ar­na (mot Sol­na C och Blac­ke­bergs gård). • Buss 952 går ba­ra i ena rikt­ning­en. • Tidtabellen för 113 är så­dan att bus­sar­na of­tast möts vid hållplatsen Sko­ga där det finns par­ke­ra­de bi­lar på ena si­dan. Där finns in­te plats för två bus­sar och en par­ke­rad bil i bredd. • De bus­sar som för­sö­ker mö­tas och kö­ra har ett an­tal gång­er kört på och ska­dat per­son­bi­lar.

För­slag till åt­gär­der: • Låt buss 113 gå sam­ma rikt­ning oav­sett slut­sta­tion för bus­sen. Un­der vin­tern 2017 när snö­val­lar­na var hö­ga och bus­sar­na in­te kun­de mö­tas gick bå­da buss­lin­jer­na i sam­ma rikt­ning. Då be­hövs fär­re buss­håll­plat­ser.

Det krävs snab­ba åt­gär­der från SL och Sol­na stad om in­te fler per­son­bi­lar ska bli påkör­da av bus­sar­na på lin­je 113.

Låt buss 113 gå sam­ma rikt­ning oav­sett slut­sta­tion för bus­sen.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG/AR­KIV

HÅLLPLATSEN. Ga­tan vid Sko­ga äldre­cent­rum i Jung­frudan­sen är trång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.