Tor­get till Jer­ry Wil­li­ams min­ne drö­jer fle­ra år

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Det är fort­fa­ran­de för ti­digt att namn­ge en plats ef­ter Jer­ry Wil­li­ams. Det an­ser mil­jö- och bygg­nads­för­valt­ning­en.

Jer­ry Wil­li­ams av­led den 25 mars i år, 75 år gam­mal.

Den svens­ke rock­le­gen­da­ren väx­te upp på Hu­vud­s­ta­ga­tan 14 och ef­ter hans död väck­tes krav från många håll att hans min­ne på nå­got sätt skul­le hedras.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na läm­na­de in en mo­tion om att dö­pa tor­get i kors­ning­en St­or­ga­tan- Hu­vud­s­ta­ga­tan till ”Jer­ry Wil­li­ams torg”.

”Ett sätt att le­van­de­gö­ra Sol­nas histo­ria för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner är att namn­ge plat­ser el­ler sät­ta upp min­nes­mär­ken ef­ter per­so­ner som ver­kat i Sol­na och be­tytt myc­ket för sol­na­bor och för sta­dens ut­veck­ling. Ge­nom per­so­ner för­med­las be­rät­tel­ser och kun­ska­per om Sol­na som an­nars ris­ke­rar att gå för­lo­ra­de för fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ner”, skri­ver So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i sin mo­tion.

Mo­tio­nen vand­rar nu mel­lan Sol­nas po­li­tis­ka nämn­der för ytt­ran­de.

Mil­jö- och bygg­nads­för­valt­ning­en skri­ver i sitt be­sluts­för­slag till bygg­nads­nämn­den att in­rikt­ning­en på mo­tio­nen är bra, men att det fort­fa­ran­de är för nä­ra in­på Jer­ry Wil­li­ams bort­gång.

För­valt­ning­en an­ser att för­sla­get kan tas upp ”när ett an­tal år pas­se­rat”. Van­ligt­vis bru­kar det hand­la om minst fem in­nan en av­li­den per­sons namn an­vänds.

Där­e­mot är för­valt­ning­en po­si­tiv till att dö­pa ett gång­stråk ef­ter Brunns­vi­ken i Bergs­ham­ra till An­na Horns väg. An­na Horn af Rant­zi­en (1924–2009) var för­fat­ta­re och po­li­ti­ker en­ga­ge­rad i Mil­jö­par­ti­et. Hon bod­de un­der många år i Bergs­ham­ra och spe­la­de en av­gö­ran­de roll för till­koms­ten av Na­tio­nal­stads­par­ken.

Mil­jö- och bygg­nads­för­valt­ning­en för­or­dar även att An­ders Gustâv (1947–2006) ska få en ga­ta upp­kal­lad ef­ter sig i Are­nas­ta­den. Han fö­re­träd­de Mo­de­ra­ter­na och var i många år kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de och en av de dri­van­de kraf­ter­na bakom ska­pan­det av Are­nas­ta­den och Fri­ends Are­na.

FO­TO: MI­CHAEL FOLMER

HEMKOMST. I au­gusti 2016 be­sök­te Jer­ry Wil­li­ams Fol­ket Hus i Sol­na för att bland an­nat pra­ta om sin upp­växt i Sol­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.