Straffav­gift på halv mil­jon för p-plats

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Nor­ra Stå är för länge se­dan fot­bolls­hi­sto­ria. Men Fa­be­ge ha­de för bråt­tom att as­fal­te­ra det som en gång var AIKfan­sens he­li­gas­te plats. Nu får bo­la­get be­ta­la drygt en halv mil­jon kro­nor i straffav­gift.

Det tids­be­grän­sa­de bygg­lo­vet för 200 par­ke­rings­plat­ser på gam­la Råsun­da­tom­ten gavs den 2 ju­li i som­ras. Men då var par­ke­ring­en i stort sett fär­dig, vil­ket en pri­vat an­mä­la­re upp­märk­sam­ma­de.

Räk­nat ut­i­från an­ta­let kvadrat­me­ter ska Fa­be­ge egent­li­gen be­ta­la en byggs­ank­tions­av­gift på drygt en mil­jon kro­nor, men mil­jö- och stads­bygg­nads­för­valt­ning­en an­ser att ”av­gif­ten in­te står i rim­lig pro­por­tion till den över­trä­del­se som skett” och för­slår att bygg­nads­nämn­den hal­ve­rar sum­man.

I som­ras av­slö­ja­de Vi i Sol­na att Fa­be­ge byggt ett kon­tor i Sol­na bu­si­ness park ut­an be­vil­jat bygg­lov. Även då fick Fa­be­ge ra­batt på straffav­gif­ten.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

MIN­NE. Det som en gång var Nor­ra Stå är i dag en par­ke­rings­plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.