Se­nior­kol­lo drö­jer

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Oldenburg

Som­mar­kol­lo för se­ni­o­rer är nog bra. Det var al­la par­ti­er i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge över­ens om. Än­då lär det knap­past bli nå­gon ko­lo­ni­vis­tel­se för Sol­nas se­ni­o­rer som­ma­ren 2019.

Väns­ter­par­ti­ets Tho­mas Mag­nus­son ha­de mo­tio­ne­rat om att Sol­na stad ska er­bju­da som­mar­kol­lo för en­sam­stå­en­de över 70 år. Ett 30-tal kom­mu­ner, där­ibland Sund­by­berg, har re­dan den möj­lig­he­ten.

Cir­ka 12 000 av Sol­nas drygt 80 000 in­vå­na­re är i dag över 65 år.

– Mo­tio­nen syf­tar till att öka livs­kva­li­te­ten för Sol­nas äld­re. Det finns fle­ra po­si­ti­va ef­fek­ter med att by­ta mil­jö för ett tag. Det ha­de sä­kert va­rit bra med tan­ke på hur varmt det blev i som­ras, sa Tho­mas Mag­nus­son.

Om­vård­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de Samu­el Klipp­falk (KD) me­na­de att som­mar­kol­lo kan va­ra ett bra sätt att ska­pa sam­man­hang som gått för­lo­ra­de.

– Men frå­gan är hur myc­ket man ska läg­ga på en­skil­da per­so­ner. Just nu finns det inga me­del av­sat­ta, sa Klipp­falk

Han räk­na­de även upp en rad in­sat­ser som re­dan görs för att mins­kas äl­dres en­sam­het. Ex­em­pel­vis se­ni­or­träf­far, pro­me­nad­verk­sam­het och sam­ver­kan med Äldre­fo­rums och Rö­da Kor­sets vän­tjänst.

Ef­tersom bud­ge­ten för 2019 in­te är klar an­såg Tho­mas Mag­nus­son att det in­te fanns någ­ra hin­der för att an­slå me­del till ett äldre­kol­lo re­dan kom­man­de som­mar.

Kom­mun­full­mäk­ti­ges ma­jo­ri­tet var av en an­nan me­ning och av­slog mo­tio­nen.

FO­TO: UL­RI­CA AN­DERS­SON

SOM­MAR. Äld­re från Sund­by­bergs kom­mun på se­nior­kol­lo i Sät­ra brunn i som­ras. Sol­nas se­ni­o­rer lär få vän­ta på kol­lo­vis­tel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.