Dags för Sol­nas mil­jöpris

Vi i Solna - - NYHETER -

Vem el­ler vil­ka har gjort en be­ty­del­se­full in­sats mil­jö­in­sats i Sol­na? Nu är det dags att no­mi­ne­ra till Sol­na stads mil­jöpris 2018. Pri­set, som de­lats ut se­dan 2006, kan gå till per­so­ner, fö­re­tag el­ler or­ga­ni­sa­tio­ner som gör be­ty­del­se­ful­la in­sat­ser för mil­jön.

Pris­ta­ga­ren ska va­ra bo­en­de, lo­ka­li­se­rad el­ler verk­sam i Sol­na.

2017 gick pri­set till Svens­ka Bras­se­ri­er och Ul­riks­dals Wärds­hus för de­ras håll­bar­het­sam­bi­tio­ner och sats­ning­ar på att ska­pa ett slu­tet krets­lopp och gyn­na den bi­o­lo­gis­ka mång­fal­den.

Se­nast den 5 ok­to­ber ska no­mi­ne­ring­ar­na ha kom­mit in till So­na stad.

FO­TO: LEIF OLDENBURG

PRISAT. Ul­riks­dals Wärds­hus, här i vin­ter­skrud, fick pri­set för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.