Mil­jö­par­ti­et in­le­der sam­tal med Al­li­an­sen

Vi i Solna - - NYHETER -

I vec­kan in­led­des sam­ta­len mel­lan Al­li­an­sen och Mil­jö­par­ti­et. För­hopp­ning­en är att bil­da ett ge­men­samt sty­re i Stock­holms läns lands­ting.

Ett ut­ta­lat mål från MP:s si­da är att hind­ra Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na från att få in­fly­tan­de över lands­ting­et ge­nom sin stärk­ta po­si­tion som våg­mäs­ta­re. To­mas Eriks­son (MP), grupple­da­re i lands­ting­et, kon­sta­te­rar dock att det det än­nu är för ti­digt att sä­ga om par­ter­na kom­mer att va­ra till­räck­ligt över­ens för att bil­da en grön­blå ko­a­li­tion.

– Vi ser att det finns tuf­fa frå­gor, men vi kom­mer gö­ra se­ri­ö­sa och upp­rik­ti­ga för­sök att hit­ta kon­struk­ti­va lös­ning­ar, sä­ger han i ett press­med­de­lan­de.

Det rå­der dock inga tvek­sam­he­ter kring Sve­no­ni­us en­tu­si­asm in­för sam­ta­len. Un­der mån­dags­mor­go­nen skri­ver hon på sin Fa­ce­book-si­da att

FO­TO: STOCK­HOL­MDI­REKT / SLL

SAMTALAR. Mil­jö­par­ti­et har nu in­lett sam­tal med Al­li­an­sen om ett even­tu­ellt ko­a­li­tions­byg­ge i lands­ting­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.