HÄL­SA & SKÖNHET

Vi i Solna - - HÄLSA & SKÖNHET -

Vi­ta­mi­ner kal­las de or­ga­nis­ka äm­nen som krop­pen in­te själv kan bil­da, och som vi mås­te till­fö­ra ge­nom mat el­ler till­skott. Ge­nom att ha li­te koll på de van­li­gas­te vi­ta­mi­ner­na kan du hjäl­pa krop­pen att fun­ge­ra bätt­re.

VITAMIN A

Vitamin A be­hövs för att syn, hud och slem­hin­nor ska fun­ge­ra. Vi­ta­mi­net be­hövs ock­så för att re­gle­ra ni­vån av kal­ci­um. A-vitamin är fett­lös­lig och ut­sönd­ras lång­samt ur krop­pen. Ett sunt in­tag av fett i ma­ten kan för­bätt­ra upp­ta­get av A-vitamin.

VITAMIN B

B-vitamin be­hövs för att ner­ver och musk­ler ska fun­ge­ra. Bvi­ta­min är lik­som A-vitamin vat­ten­lös­ligt, och kan där­för lagras. Un­dan­ta­get är B12, som lagras i le­vern. B12 är ett vik­tigt vitamin, som kan va­ra svårt att till­go­do­se sig som ve­ge­ta­ri­an el­ler ve­gan. Ta till­skott om det be­hövs.

VITAMIN C

Vitamin C, askor­binsy­ra, fun­ge­rar som an­tiox­i­dant och be­hövs för att byg­ga upp krop­pens brosk- och ben­väv­nad. An­tiox­i­dan­ter för­stär­ker krop­pens eget skydd mot sjuk­do­mar. C-vitamin är ett vat­ten­lös­ligt vitamin.

VITAMIN D

D-vitamin be­hövs för att ska krop­pen kun­na till­go­do­gö­ra sig kalk. Ut­an vi­ta­mi­net, som finns i kött, fisk, mjölk och smör, kan vi lätt kän­na oss tröt­ta. Pro­vi­ta­min till D-vi­ta­mi­net finns i grön­sa­ker, där de lagras i hu­den och ut­veck­las med so­lens strå­lar.

VITAMIN E

E-vitamin är känt som hu­dens vitamin. E-vitamin hjäl­per hu­den att för­bli elas­tisk, fö­re­byg­ger ryn­kor och skyd­dar hu­den mot so­lens UV-strå­lar. Vi­ta­mi­net mot­ver­kar le­ver­fläc­kar, ärr­bild­ning­ar och har en lä­kan­de ef­fekt på sår. E-vitamin är lik­som C-vitamin en an­tiox­i­dant.

VITAMIN K

K-vitamin be­hövs för upp­bygg­na­den av ske­let­tet samt blo­dets ko­a­gu­la­tion. Be­hövs även för att pro­du­ce­ra vis­sa pro­te­i­ner, är bra för hu­den och mot­ver­kar ryn­kor. Vitamin K be­hövs ock­så för att blo­det ska kun­na ko­a­gu­le­ra. Är ett fett­lös­ligt vitamin.

BIOFLAVONOIDER OCH FOLSYRA

Bioflavonoider be­hövs för att krop­pen ska kun­na till­go­do­gö­ra sig vitamin C. I na­tu­ren fö­re­kom­mer all­tid C-vitamin och bioflavonoider till­sam­mans. Att man lätt får blå­mär­ken kan va­ra ett tec­ken på biofla­vo­no­id­brist.

BIOTIN

Biotin bi­drar till vac­kert hår, hud och nag­lar, men det är ock­så vik­tigt för om­sätt­ning­en av B-vi­ta­mi­ner och del­tar i pro­ces­ser med fett och ami­nosy­ror.

FOLSYRA

Folsyra be­hövs för pro­te­i­n­om­sätt­ning­en och re­gle­ring­en av ho­mo­cys­te­in. Folsyra an­ses va­ra den van­li­gast fö­re­kom­man­de vi­ta­min­bris­ten, men i väst­värl­den är det främst äld­re som li­der av folsy­rabrist.

FO­TO: ISTOCKPHOTOS

Eri­ka Lin­dén Jans­sonLe­ver, mar­ga­rin, smör, mjölk, krab­ba, au­ber­gi­ne, fiskol­jor, fisk, le­ver, gräd­de, ägg, mo­röt­ter, grö­na blad, per­si­ka.Bröd, mjöl, gryn, spa­get­ti, grö­na är­ter, bö­nor, grön­sa­ker, frukt, mjölk, nöt­kött. Mjölk­pro­duk­ter, le­ver, kött, ägg, fisk, grön­sa­ker, frukt, bröd, po­ta­tis. Inälvs­mat, kött, fisk, ba­nan, po­ta­tis, bröd, gryn, grön­sa­ker, frukt, mjölk, ägg. Le­ver, rom, skal­djur, kött, fisk, mjölk­pro­duk­ter, kyck­ling. Fros­sa gär­na i grön­sa­ker.Ci­trus­fruk­ter, broc­co­li, blom­kål, vit­kål, pap­ri­ka, to­mat, ba­nan, po­ta­tis, grö­na är­ter, kål­rot.Fisk (spe­ci­ellt fet fisk), äggu­la, mi­ni-, lätt- och mel­lan­mjölk samt osö­tad lätt­fil och lät­tyog­hurt som of­ta be­ri­kas med D-vitamin. Ve­gans­ka käl­lor är kan­ta­ral­ler och be­ri­ka­de mjölk­dryc­ker som hav­re­dryck.Sol­ros­ol­ja, raps­ol­ja, torskrom, mar­ga­rin, ägg, lax, nöt­ter, pap­ri­ka, per­si­ka, gra­hams­mjöl.Grö­na blad­grön­sa­ker, le­ver, nju­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.