Väns­ter­par­ti­et tar strid om bud­ge­ten

Det kan bli tufft för Al­li­an­sen att få ige­nom bud­ge­ten då det krävs stöd ut­an­för de fy­ra par­ti­er­na. Väns­ter­par­ti­et lå­ter nu med­de­la att de vill läg­ga fram en bud­get med S och MP.

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

Det kan bli tufft för den sty­ran­de Al­li­an­sen att få ige­nom sin bud­get i no­vem­ber. Det krävs ak­tivt el­ler pas­sivt stöd från nå­got av de fy­ra par­ti­er­na ut­an­för Al­li­an­sen. Nu med­de­lar Väns­ter­par­ti­et i Sol­na att de vill läg­ga fram en ge­men­sam bud­get med S och MP.

Al­li­an­sen fick 30 av full­mäk­ti­ges 61 man­dat i va­let. Mo­de­ra­ter­na och Li­be­ra­ler­na tap­pa­de varsitt man­dat men det kom­pen­se­ra­des av att Cen­ter­par­ti­et gick fram två man­dat.

Lä­get har trots det för­änd­rats. 2015, 2016 och 2017 fick Al­li­an­sens bud­get stöd av Bergs ham­ra­par­ti­ets en­da man­dat med löf­ten om sär­skil­da sats­ning­ar i stads­de­len.

Vid va­let i sep­tem­ber åk­te Bergs­ham­ra par­ti­et ur full­mäk­ti­ge. Det be­ty­der att Al­li­an­sen mås­te sö­ka stöd på an­nat håll el­ler hop­pas på att nå­got par­ti väl­jer att läg­ga

Vi kom­mer in­te tillå­ta att ett mi­no­ri­tets­sty­re fort­sät­ter med dagens ned­skär­ning­ar.

ner si­na rös­ter för att få ige­nom bud­ge­ten.

– Pe­hr Gran­falk kan in­te räk­na med vårt pas­si­va stöd. Vi kom­mer in­te tillå­ta att ett mi­no­ri­tets­sty­re fort­sät­ter med dagens ned­skär­ning­ar, sä­ger Erik Jär­ve­lä, ord­fö­ran­de för Väns­ter­par­ti­et Sol­na i ett press­med­de­lan­de.

” Al­li­an­sens bud­ge­tar de se­nas­te åren har in­te in­ne­bu­rit nå­gon skat­te­höj­ning men hel­ler inga sats­ning­ar som mot­sva­rar de ökan­de kost­na­der­na. Re­sul­ta­tet är en ur­gröpt bud­get, in­om ex­em­pel­vis sko­lan”, skri­ver par­ti­et.

I stäl­let fö­re­slår par­ti­et att V, MP och S läg­ger fram en ge­men­sam bud­get med sats­ning­ar på sko­la, hy­res­rät­ter, in­fra­struk­tur och mil­jö.

Väns­ter­par­ti­et gick fram ett man­dat vid va­let i sep­tem­ber och är med si­na sex man­dat tred­je störs­ta par­ti i Sol­na kom­mun­full­mäk­ti­ge ef­ter Mo­de­ra­ter­na (19) och So­ci­al­de­mo­kra­ter­na (15).

Den röd­grö­na op­po­si­tio­nen har till­sam­mans 26 man­dat i kom­mun­full­mäk­ti­ge, de fy­ra al­li­ans­par­ti­er­na har 30 man­dat och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na fem.

FO­TO: AR­KIV

i kom­mun­full­mäk­ti­ge i Sol­na ef­ter va­let: M 19 S 15 V 6 L 5 MP 5 SD 5 C 4 KD 261 man­dat PAR­TI­ET. Väns­ter­par­ti­ets ord­fö­ran­de Erik Jär­ve­lä och par­ti­ets till­trä­dan­de grupple­da­re Sand­ra Lind­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.