Årets le­da­re enar AIK med en sport som pas­sar al­la

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg leif.ol­den­[email protected]­rekt­press.se

Det fi­na med bou­le är att spor­ten kan ut­övas av al­la. Den blir ett kitt mel­lan AIK:s oli­ka sek­tio­ner.

Fot­bollsla­get ser SM­buck­lan häg­ra någ­ra vec­kor bort. Men årets AIK-le­da­re he­ter Jo­nas Al­mquist och brin­ner för bou­le.

När Jo­nas Al­mquist tog över ord­fö­ran­de­klub­ban i AIK Bou­le­för­e­ning 2017 var lä­get akut. Det fanns egent­li­gen ingen­ting. Ing­en bud­get, ing­en verk­sam­het, ba­ra sju li­cen­si­e­ra­de spe­la­re. Det en­da som fanns var ett hot om ned­lägg­ning.

I dag har AIK Bou­le en bred ung­doms­verk­sam­het, drygt 30 li­cen­si­e­ra­de täv­lings­spe­la­re och ett dam­lag som har ta­git två SM-brons.

Än­då trod­de Jo­nas Al­mquist först att hör­de fel när hans namn ro­pa­des upp som Årets le­da­re på AIK-ga­lan i Sol­na­hal­len.

– Jag var oför­be­redd och blev choc­kad. Pri­set be­ty­der oer­hört myc­ket bå­de för mig och bou­le­spor­ten i stort. ”Ski­tunge från Hu­vuds­ta” Han är upp­vux­en i Sol­na och spe­la­de pojk­fot­boll i AIK re­dan som 11-åring.

– Jag minns hur stort det var för mig, en li­ten ski­tunge från Hu­vuds­ta, att få dra på sig AIK:s match­trö­ja.

På grund av knäpro­blem fick Jo­nas Al­mquist vän­ta näs­tan 50 år in­nan han åte­ri­gen fick hänga på sig AIK­trö­jan – som bou­le­spe­la­re.

– Det fi­na med bou­le är att spor­ten kan ut­övas av al­la. Bou­len blir ett kitt mel­lan AIK:s oli­ka sek­tio­ner.

Han tar chan­sen att lyf­ta spor­tens pro­blem – bris­ten på in­om­hus­ba­nor. Det finns fy­ra i Lil­je­holms­hal­len. Ett 30-tal klub­bar i Stock­holms­om­rå­det ska un­der höst och vin­ter sam­sas med kor­pen och pen­sio­närs­för­e­ning­ar.

– Vi mås­te få en in­om­hus­ba­na här i Sol­na. Det be­hövs in­te myc­ket. Det räc­ker att byg­ga om en in­du­stri­fas­tig­het li­te. Förr el­ler se­na­re mås­te po­li­ti­ker­na lö­sa det.

Bou­le är po­pu­lärt i många pen­sio­närs­för­e­ning­ar – men att det skul­le va­ra en sport en­bart för äld­re är en myt, en­ligt ut­ö­var­na.

Un­der som­ma­ren har AIK Bou­le haft som­mar­lovs­bou­le för le­di­ga skolung­do­mar, över 300 har del­ta­git.

– Man kan spe­la bou­le ut­an att gå med i AIK el­ler täv­la. Dess­utom tror jag att bou­le är den en­da id­rotts­verk­sam­he­ten för barn och unga med noll­taxa. Allt är gra­tis och vi hål­ler med klot, sä­ger Jo­nas Al­mquist. Har svängt om helt Ma­rie Bran­dén i det fram­gångs­ri­ka dam­la­get skrat­ta­de när Jo­nas Al­mquist för­sök­te loc­ka hen­ne till bou­len.

Men på nå­got sätt ham­na­de hon trots allt på ba­nan. Nu har hon svängt helt.

– Vi da­mer sa­tar sten­hårt och har fle­ra duk­ti­ga tje­jer på gång. Visst var det kul med SM-bron­set. Men vi vill ha mer. Själv­klart ska vi vin­na SM-guld.

Om allt går vägen de när­mas­te vec­kor­na kan AIK ta sitt förs­ta SM-guld i fot­boll se­dan 2009 och trä­na­ren Ri­kard Nor­ling kom­mer nästin­till hel­gon­för­kla­ras.

– I AIK: s histo­rie­böc­ker kom­mer det stå att fot­bollsla­get vann all­svens­kan 2018. Och Jo­nas Al­mquist blev årets le­da­re. Det känns häf­tigt.

FO­TO: LEIF OL­DEN­BURG

KAST. Stilstu­die Jo­nas Al­mquist, årets le­da­re i AIK.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.