Av­så­gad ka­bel bakom strö­mav­brott

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Det sto­ra strö­mav­brot­tet i Sol­na be­rod­de på ett ka­bel­brott i byg­gom­rå­det vid Råsun­da­tom­ten. To­talt be­rör­des cir­ka 25 000 hus­håll och fö­re­tag.

Un­der de på­gåen­de bygg­ar­be­te­na bor­ra­de en ent­re­pre­nör på en ka­bel.

– Det var en ex­tern ent­re­pre­nör. Det hän­der ty­värr allt­för of­ta att man bor­rar på vå­ra led­ning­ar och det är ett stort pro­blem för oss, sä­ger Mikael Björ­nér, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på Vat­ten­fall El­dis­tri­bu­tion.

– Al­la som grä­ver ska kän­na till vil­ka led­ning­ar som finns in­nan ar­be­tet på­bör­jas, där­för vill jag upp­ma­na al­la att an­vän­da led­nings­kol­len.se för att kon­trol­le­ra var led­ning­ar­na finns i mar­ken in­nan man bör­jar grä­va. Mos fick ut­rym­mas Drygt hal­va Sol­na stad, med bland an­nat Råsun­da och Frösun­da, låg in­om det om­rå­de som på­ver­ka­des. De­lar av Sund­by­berg som Ur­svik på­ver­ka­des ock­så.

Även Mall of Scan­di­na­via och Sol­na cent­rum fick ut­rym­mas.

De äld­re bygg­na­der­na vid Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set på­ver­ka­des av strö­mav­brot­tet, men re­serv­kraft kopp­la­des in och verk­sam­he­ten kun­de fort­sät­ta som van­ligt

Strö­mav­brot­tet spred sig över sto­ra de­lar av Sol­na. Som mest var drygt 25 000 fö­re­tag och hus­håll drab­ba­de. Även fle­ra lin­jer i Jär­va­om­rå­det blev ström­lö­sa.

– Det dröj­de ett tag in­nan vi hit­ta­de or­sa­ken till av­brot­tet, sä­ger Mikael Björ­nér.

Så snart fe­let var lo­ka­li­se­rat på­bör­ja­de Vat­ten­fall om­kopp­ling­ar i el­nä­tet runt själ­va fel­käl­lan.

FO­TO: FRED­RIK VESTERGREN

STRÖM­LÖST. På Cross­fit Te­gen fort­sat­te trä­ning­en med hjälp av fick­lam­por.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.