Sol­nas sop­sor­te­ring ökar

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Leif Ol­den­burg

Sol­na­bor­na ska bli än­nu bätt­re på att sor­te­ra sitt matav­fall. Just nu på­går en kam­panj för att få fler hus­håll att sor­te­ra.

Re­dan i dag sor­te­rar mer än 20 000 av Sol­nas cir­ka 40 000 hus­håll ut sitt matav­fall som se­dan kan om­vand­las till bi­o­gas och bi­o­göd­sel.

Var­je en­skild Sol­na­bo ge­ne­re­rar i dag 97 ki­lo matav­fall per år. Om­vand­lat till bi­o­gas mot­sva­rar det näs­tan tio li­ter ben­sin och bi­o­göd­sel som räc­ker till att od­la fram 500 por­tio­ner gröt.

– Fort­fa­ran­de är det väl­digt många som in­te sor­te­rar mat­res­ter, sä­ger Sol­na stads mil­jöstra­teg An­ja Karls­son.

Kam­pan­jen vän­der sig till al­la hus­håll i Sol­na, men fram­för allt till bo­en­de i lä­gen­he­ter. Där är det fas­tig­hets­ä­ga­ren el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning­en som be­stäm­mer om de bo­en­de ska ha möj­lig­het att sor­te­ra sitt matav­fall. ”Tror det är krång­ligt” I kam­pan­jen finns väg­led­ning­ar hur man gör för att få sin hy­resvärd el­ler bo­stads­rätts­för­e­ning in­tres­se­rad av att sor­te­ra ut matav­fal­let.

Det finns en hel del miss­upp­fatt­ning­ar om matav­falls­sor­te­ring, en­ligt An­ja Karls­son.

– Många tror att det är äck­ligt, dyrt och krång­ligt. Men det stäm­mer in­te.

Sol­na stad till­han­da­hål­ler kärl och töm­ning ut­an kost­nad till hus­håll. Fö­re­tag och verk­sam­he­ter be­ta­lar en mind­re av­gift. Dess­utom kan in­tres­se­ra­de fas­tig­hets­ä­ga­re el­ler för­e­ning­ar kon­tak­ta Sol­na stad som gör ett be­sök och re­kom­men­de­rar sy­stem och pla­ce­ring.

Cir­ka 40 pro­cent i en van­lig sopp­å­se är matav­fall. En mind­re del är verk­li­ga rester som ägg- och po­ta­tis­skal.

– Det ab­so­lut bäs­ta är så klart att äta upp ma­ten, sä­ger An­ja Karls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.