Från flick­lag till A-lag

BASKET. Tre AIK-spe­la­re från Hu­vuds­ta vill till U18-EM – och sik­tar al­la på att nå col­lege

Vi i Solna - - SIDAN 1 - Anders Ek­ström anders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Det är bra med tufft mot­stånd och äld­re spe­la­re. Vår styr­ka är vår snabb­het och sam­man­håll­ning.

De har spe­lat ihop se­dan barns­ben. Nu åter­finns al­la tre Hu­vud­statje­jer­na i AIK:s a-lag där de hop­pas ut­veck­las och till slut nå col­lege. Men in­nan dess loc­kar bas­ke­tet­tan, U18EM och fram­förallt ett tred­je ra­ka SM-guld.

AIK:s dam­lag kan trä­na bå­de på dag­tid och på ef­ter­mid­da­gar­na. Samt­li­ga i la­get går näm­li­gen på Sol­na gym­na­si­um och har basket som en del av ut­bild­ning­en. Anders Härd är dess­utom bå­de trä­na­re på sko­lan och i AIK.

– Det är ett bra upp­lägg, man får mer tid att hin­na med plug­get. Vi kör sju pass i vec­kan, varav tre med sko­lan, be­rät­tar El­la Ols­son.

Tre av tje­jer­na i la­get har följt varand­ra se­dan barns­ben. Se­dan bör­jan på grund­sko­lan har de tre Hu­vud­statje­jer­na El­la Ols­son, Ven- de­la Af Malm­borg och Sop­hia Öj­ham­mar li­rat ihop. Först Sol­na Vi­kings som se­dan blev AIK.

– Såklart jät­te­kul att vi spe­lat ihop så länge. Det har va­rit en för­del på plan att man kän­na varand­ra så bra. Man kan dess­utom va­ra li­te tuf­fa­re mot varand­ra, sä­ger Ven­de­la som snart blir 17 år.

– Vi pus­har stän­digt varand­ra, sä­ger 17-åri­ga Sop­hia. U-lag blev A-la­get För­ra sä­song­en var tri­on en del av AIK:s ut­veck­lings­lag. När se­dan ala­get åk­te ur li­gan i vå­ras och al­la spe­la­re läm­na­de – blev u-la­get istäl­let klub­bens re­pre­sen­ta­tions­lag.

– Det är ju sam­ma se­rie som vi spe­la­de i vint­ras, men det känns kul att gö­ra det som ett a-lag. Det känns li­te spe­ci­ellt och ro­ligt att gö­ra det med det här gäng­et, sä­ger El­la, 17, och pe­kar på si­na lag­kam­ra­ter. For­war­den Sop­hia fyl­ler på: – Det in­ne­bär ju mer an­svar, vi re­pre­sen­te­rar ju AIK dam och är an­sik­tet ut­åt. Ti­di­ga­re har vi ju in­te synts så myc­ket alls. Bra pre­miär trots torsk I bas­ke­tet­tan-pre­miä­ren blev det ny­li­gen för­lust mot hård­sat­san­de Ös­tersund med 54– 57. And­ra mat­chen spe­las hem­ma nu i hel­gen (Nor­rort, lör).

– Vi un­derskat­ta­de nog oss själ­va li­te, jag tyc­ker vi gjor­de en bra pre­miär. Det är en bra och ut­veck­lan­de se­rie mot la­gom mot­stånd, sä­ger point gu­ar­den Ven­de­la och får med­håll:

– Det är bra att mö­ta tufft mot­stånd och äld­re spe­la­re. Vår styr­ka är vår snabb­het och sam­man­håll­ning, sä­ger Sop­hia. Vad skil­jer mel­lan ju­ni­or- och se­ni­or­bas­ket?

– Fram­för allt fy­si­ken. Och ru­tin hur man age­rar i stres­sa­de si­tu­a­tio­ner. Jag tror de­fi­ni­tivt att vi har chan­sen att nå ”fi­nal four” trots att det är en tuff se­rie, sä­ger cen­tern El­la Ols­son. Col­lege är sto­ra må­let Hu­vud­statri­on går al­la i två­an och ef­ter gym­na­si­et sik­tar al­la tre på att nå col­lege i USA. Att nå se­ni­or­lands­la­get, li­gan och proffsspel finns även det i tan­ken, men col­lege loc­kar mest. För­u­tom att spe­la i AIK har tje­jer­na spe­lat med i ung­doms­lands­la­gen. Dock har al­la tre in­te va­rit med sam­ti­digt än. Det hop­pas de få gö­ra in­om kort.

– Vi sat­sar al­la på att få spe­la U18-EM och al­la tre är hög­ak­tu­el­la. Förs­ta läg­ret är kring ny­år, sä­ger El­la.

– Det vo­re su­per­kul att få gö­ra det till­sam­mans, sä­ger Sop­hia. Vill vin­na tred­je gul­det In­nan dess ska mängder med se­ri­e­mat­cher spe­las och gi­vet­vis även U19- SM. Tri­on har till­sam­mans bå­de vun­nit guld i U16 och i U17 de se­nas­te två åren.

– Förs­ta året var vi un­der­dogs och vann. För­ra året var vi fa­vo­ri­ter men höll för tryc­ket. Det var som en dröm att vin­na, helt otro­ligt, sä­ger Ven­de­la.

– Vi sik­tar gi­vet­vis på att vin­na för tred­je året i rad, av­slu­tar El­la.

FO­TO: ANDERS EK­STRÖM

NÖJ­DA. El­la Ols­son, Ven­de­la Af Malm­borg och Sop­hia Öj­ham­mar är nöj­da med dam­la­gets start i bas­ke­tet­tan. I hel­gen vän­tar hem­mapre­miä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.