Dags att grä­va ef­ter fler kvin­nor

Vi i Solna - - HEJ SOLNA - ULRICA AN­DERS­SON Re­por­ter Pra­ta med mig! ulrica.an­ders­son @di­rekt­press.se

Kvin­nor­na glöms bort i histo­ri­e­skriv­ning­en, på­pe­kas det of­ta. Histo­ri­ker­na kanske in­te en­sam­ma ska be­las­tas för de pro­por­tio­ner­na. Förr i ti­den var det fär­re kvin­nor som syn­tes i sam­häl­let, så­pass att de­ras livs­be­rät­tel­ser skrevs ned i nå­gon of­fent­lig form för ef­ter­värl­den.

Nu har vi dä­re­mot al­la möj­lig­he­ter att grä­va fram dem.

Ar­kiv­käl­lor di­gi­ta­li­se­ras och platt­for­mar för att pub­li­ce­ra si­na fynd är mer lät­till­gäng­li­ga och i viss mån även gra­tis.

Mi­na Twit­ter-ran­tar om släkt­forsk­nings­fynd är upp­skat­ta­de och ibland in­spi­re­rar de till och med and­ra till att blädd­ra i kyrk­böc­ker på nä­tet.

När ga­tor och torg ska namn­ges

är det of­ta män som ham­nar på skyl­ten. Bland kvin­nor­nas vägar finns sa­longsvär­din­nan Mal­la Silfver­stol­pes väg i Sol­len­tu­na, Gre­ta Gar­bos väg i Sol­na och in­för namn­sätt­ning­en i nya Ha­gas­ta­den har Sol­na och Stock­holms stad le­tat kvin­nor till­sam­mans.

I Upp­lands Väs­by har konst­nä­ren Brit­ta Norr­vi skri­vit ett med­bor­gar­för­slag om att fler torg bor­de namn­ges ef­ter kvin­nor. För­sla­get har fal­lit i god jord hos kom­mu­nen, som en­ligt sva­ret strä­var ef­ter en jämn köns­för­del­ning.

Kvin­nor­nas histo­ria kan skri­vas, även om det har dröjt li­te läng­re än för män­nen.

Sund­by­bergs stad har vänt sig till Cent­rum för nä­rings­livs­hi­sto­ria och ak­tivt frå­gat ef­ter ”bort­glöm­da” kvin­nor som kan lyf­tas fram. Om un­ge­fär tre år står Al­ma Hed­ströms park klar, ef­ter en fö­re­stån­da­re på den ti­di­ga­re ka­bel­fa­bri­ken in­till. Kvin­nor­nas histo­ria kan skri­vas, även om det har dröjt li­te läng­re än för män­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.